Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feestdag. De plechtigheid werd besloten met generale Communie natuurlijk en opdracht van een achttal jongens, en hernieuwing van de opdracht der overigen! ’s Avonds was het groote voorstelling in onze Congregatiezaal, die te zamen met het lokaal der hoogste klasse tot tooneelzaal was ingericht. Gespeeld werden De tandenkwak en De doove boer in ’t verhoor. Alles vermaleischt en ’n beetje verinlandscht. Ik geloof, dat ze veel pleizier hebben gehad, naar het lachen te oordeelen als de vroolijke hansworst, in «Djenaka» herdoopt, zijn guitenstreken uitvoerde, z’n baas heel hoog liet klauteten, hem dan nog ontsnapte en den Kwak hoog in de lucht een poosje liet zitten, eer hij hem verlostte! Zoodat ik maar zeggen wil, U ziet wel, dat we zooveel mogelijk trachten den moed er bij al de miserie ’n beetje in te houden en zoo nu en dan met het nuttige en noodzakelijke ook het pleizierige te verbinden. Op 25 Maart 1.1. (den grooten biddag van alle Congregaties ter wereld) hebben wij ons ook niet onbetuigd gelaten; en al voelden wij ons dan ook maar heel, heel klein als we dachten aan de groote vergaderingen van Maria’s kinderen in de andere landen, die om den vrede smeekten, toch zal onze Moeder in den Hemel ook het «Ripahaléla Kai in tooefeoemala!» d. i. Bid voor ons zondaars! van de Tomohonsche Congregaties mee aangenomen hebben en gevoegd bij de gebeden van haar andere trouwe vereerders en vereersters, om ze der Goddelijke Rechtvaardigheid en Barmhartigheid aan te bieden voor de arme wereld 1....

Nu moet ik U een bekentenis doen, namelijk dat alles wat ik tot nu toe schreef eigenlijk maar ’n bedekte inleiding geweest is voor dit tweede deel van mijn artikel.

Dit betreft een zaak, die al wederom door de jongelui zelve op touw is gezet, maar die zij onmogelijk zullen kunnen klaarspelen als er niet andere Congregatieleden zijn, die onze jongens een beetje willen helpen! Dus een beroep op de liefdadigheid en goedgeefschheid van de Hollandsche Congregatieleden 1....

Kort en goed: ja lieve en geachte medezusters en medebroeders van de groote Familie der kinderen van Maria, vooral

Sluiten