Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de opleiding van een jongen student: «wat ben ik u dankbaar, dat u mij in de gelegenheid stelt, aan zoo’n mooi werk deel te hebben!»

Zoo heeft hij onder ons geleefd als een prachtkind Gods, omgeven van alle gemakken van den rijkdom, maar er nooit door beheerscht; vader van een niet klein gezin, maar om de zorg voor eigen familie nimmer vergetend zijn broeders en zusters in Christus; de waarde van het geld uitstekend beseffend, het bewarend en beleggend met zorg, en toch los er van als van waardeloos papier, zoodra de eere Gods hem toewenkte; een man van geloof, uit zijn innige godsvrucht puttend mannelijke kracht, maar ook met den eenvoud en de blijheid van een kind ; nooit blijder dan waar hij anderen goed kon doen; ten volle realiseerend het woord van de Schrift; «Zalig de rijke, die het goud niet najoeg; hij heeft wonderbare dingen in zijn leven gedaan.»

Toen vóór eenige jaren de Derde Orde van den H. Franciscus te Helmond werd opgericht, waren Willem Prinzen en zijn vrome echtgenoote de eersten, die toetraden.

Die eer kwam hun toe.

Zijn vrouwe was de wereldlijke Moeder der arme Clarissen. Hij zelf ging voort met te leven, zooals hij altijd gedaan had, geleid door de mooie gedachten, die hij zelf voor zijn bidprentje heeft neergeschreven :

Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid, behalve God beminnen en Hem alleen dienen.

Nav. V. Chr. I. Ik heb begrepen, dat niets beter is dan wel te doen in het leven. Eccl. 111.

Heer, treed niet in het gerecht mef Uw dienaar, maar handel met mij volgens Uwe oneindige barmhartigheid.

Ps. 142. Dierbare kinderen, staat vast in het geloof. Wendt uw aangezicht niet af van den arme, dan zal ook God Zijn aangezicht niet van u afwenden. Gebiedt uw kinderen, dat ook zij de rechtvaardigheid en barmhartigheid beoefenen.

ALPH. ARIËNS.

Sluiten