Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuigd katholiek, tot degelijke, brave kinderen Gods gevormd en verkondigen -door hun gedrag luid aan de andere Javanen m hun omgeving ons heerlijk geloof. Daarom zenden Javaansche ouders gaarne hun zoons naar Moentilan. O, U moest zien, wanneei er nieuwe leerlingen opgenomen worden ! De school wordt eenvoudig bestormd door candidaten. Een verblijdende oogst zoudt U zeggen I De oogst staat wel gereed op het veld, maar de pastoors mogen slechts weinig binnen halen. Van de 250 candidaten b.v. mogen zij slechts een klein dertigtal aannemen wegens gebrek aan plaats; en de rest mag dan gaan. Het is toch zoo hard voor ons, bekeerde Javanen, onze arme broeders te zien vertrekken van de plaats van het ware geluk. Het moet nog harder vallen aan de pastoors, die alles hebben verlaten om zielen te winnen, zielen, die gekomen zijn om gewonnen te worden, van zich te moeten wegsturen, omdat ZIJ geen plaats meer hebben!. .. Valt het U niet hard, geachte weldoeners? Zoo iets gebeurt niet alleen één keer, maar herhaalt zich telkens, wanneer er nieuwe leerlingen moeten worden toegelaten. Zouden de missievrienden niet meer scholen als die van Moentilan aan Java kunnen geven? De school van .\toentilan vormt het begin van den schitterden bloei van de Missie in Midden-Java en bevordert den bloei nog. Eén enkele geeft reeds zoo’n grooten stroom. Als er meer bronnen zijn, dan zullen er natuurlijk ook meer stroomen van uitvloeien. Midden-Java zal dan weldadig overstroomd worden met ons geloof. .Eindelijk Midden-Java katholiek ! Zeker, zeer mogelijk, als er maar genoeg pastoors zijn en zij over genoegzame middelen te beschikken hebben ! Dus, geachte missie-vrienden, gij weet nu welke en hoe groot de behoeften zijn die wij U wenschen bekend te maken om zoo uw offervaardigheid en hulp te verkrijgen. Wij willen U nog dit onder het oog brengen dat juist nü de nood zeer groot is. De niet en zelfs antikatholieke partijen spannen hun krachten in om de Javanen tot zich te trekken. Ook de Mohammedanen beginnen nu de onverschillige Javanen tot fanatieke Islamieten te maken. De rijst staat geel op de velden. Allen mogen haar oogsten De protestanten, mohammedanen en goddelooze partijen komen in drommen met zeisen om de rijst te oogsten en de katholieke missionarissen mogen maar met hun weinigen op de oogstvelden komen, en nog wel slechts gewapend met een

Sluiten