Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan „loodgieter”; in ’t Fransch natuurlijk, wijl in die contrei enkel Walenkens woorden.

" Goedkopt kleermaker van’Abdoel Amat,

zagën we hier ook prijken.

Di versche bouwmaterialen.

•„Losment” voor ~logement” verschillende keeren.

Maar nu mag U eens raden:

King Hoey

Bang Ket Bakir.

Heeft U ’t al? Denk eens na. ,banketbakker”. Prachtig, goed geraden ! Nog- eens ?

Petroleumuies.

Voor eenige jaren zag ik het staan met kapitale letters te Soemadang, op een uur of vier van Bandoeng. Ra, nu wat is dat? Petroleum-uien 1” Mis hoor! Wat hebben dan ook uien met petroleum uit te staan? Ga ze er maar eens mee begieten, dan zullen ze gauw op apengapen liggen. Nou wat is het dan ? Ik zal ’t- maar zeggen: dat „uies” moest betfeékenen „huis”, dus „petroleumhuis”; petroleumbewaarplaats, magazijn enz. zouden wij het betitelen.

Maar nu nog een gekker opschrift: Ik wed dat U het in geen jaar raadt.

Potograp en setanhe.

Nou ja, hoe kan ik dat raden? Is dat geen Maleisch? Ja wat zal ik zeggen ? ’t Is Maleisch maar toch ook eigenlijk geen Maleisch. ’t. Is waar ’t woord „fotograaf” wordt door ’n echt Maleischen mond als „potograp” uitgesproken. Dat kunnen ze (die „ze” beteekenen hier niet de meer moderne de geschoolden) dat kunnen ze zelfs niet anders uitspreken. V en F toch zijn voor den gewonen inlanders onmogelijke klanken evenals de R vóór den oorspronkelijken Chinees. Zou je zoo’n man b.v. laten na zeggen: „ra, ra, waar berg de vrouw dien rooden rhododendron ?” dan zoudt ge óp zijn hoogst kunnen vernemen: „la, la, waal bolg de vlouw dien looden lododendlon ?”

Lach nu niet te veel om deze voor ons zoo malle uitspraak. Meent U, dat ook wij blanken maar zoo alle letters kunnen uitspreken? ’t Lijkt er niet op. Zoo hebt ge b.v. hier in het Javaansch ook een soort van D. en T., wier zuivere uitspraak een zuivere Hollandsche mond maar moeilijk te pakken krijgt. En dan moet ge o. a. bij de Kaffers of zijn het de Zoeloe’s?

Sluiten