Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII.

Praatjes over Djokja,

door Pastoor F. Strater.

Den 25sten December 11., eerste Kerstdag, is hier geopend een nieuw kerkje, of liever een nieuw kerklokaal, uitsluitend bestemd voor de Javaansche katholieke gemeente.

Door het oprichten van de Hollandsch-Indische school alhier den Augustus van het vorig jaar, is het aantal katechumenen aanmerkelijk toegenomen. Daarom werd het dringend » noodig om óf wel de tamelijk kleine hulpkerk van Djokja te vergrooten, óf- een ander gebouw voor kath. kerk in te richten. Daar het eerste onmogelijk bleek, moest tot het tweede worden overgegaan.

Nu was het groote gebouw, dat vóór eenige maanden aangekocht was om er een voorloopige school in te richten groot genoeg, om ook een flink lokaal er in voor voorloopige kerk te bestemmen. Met Kerstmis zou het lokaal in orde moeten zijn, daar op dien dag de gewone kerk zeker te klein zou zijn, om al de geloovigen te bevatten.

O. L. Heer heeft op een bijzondere wijze geholpen, dat we de verschillende benoodigdheden voor een, kerk op goedkoope manier bij elkaar kregen!

Vooreerst bezit het ,Javaansche kerkje” een keurig altaar. Hoe wij daaraan gekomen zijn?

Vóór eenige maanden kwam bij de Eerw. Zusters alhier een sterk verlangen op, om in hun kapel een ander altaar te plaatsen. Het vroegere altaar was eigenlijk nog heel goed; en lachend had ik aan de Eerw. Moeder wel eens gezegd; „Moeder, ik geloof dat U te veel geld hebt, omdat U een nieuw altaar wilt laten maken, terwijl het oude nog zeer mooi is”.

Sluiten