Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Missionarissen der H. Familie

naar Java ! 14 1932

Statistiek van de Missiegebieden en Missionarissen der P.P. Jezuieten 1930-

1931 (H. V. 0., S.J.) . . 16 1932

In memoriam

R.P. J. Engbers, S.J. . . 72 1932

Protest-Telegram (Spanje) . 85 1932 Dubbel werk voor de Missie. 103 1932 De Jezuieten een Missie-orde. 172 1932

Eene verklaring namens de Katholieke Javanen, 19 Juli, in den Volksraad afgelegd door den Heer Kasima

EndrawahjSna 221 1932

Onze dooden in 1932 :

R.P. W. Hellings, S.J. .. 49 1933 R.P. Joannes Kremer, S.J. 55 1933 Br. Joannes Lancee, S.J. .55 1933

Een merkwaardig Jubilé

(Mendoet) 57 1933

De Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom naar

de Missie 95 1933

Een stem uit Indië namens zeer velen na het vertrek van Mgr. van Velsen (uit een brief aan Z.Exc. Jhr. Ruys de Beerenbrouck, Mi-

nister van Staat) . . . 141 1933

Een nobele Jongensdaad ! (Monstrans en eiken transportkoffer door leerlingen der Bossche am-

bachtschool) 225 1933

De Internationale Bidweek . 2 1934

Onze eenige doode in 1933 :

R.P. Th. Korndörffer, S.J. 56 1934

De Internationale Bidweek . 2 1935

De Regeering huldigt de Jezuieten-Missionarissen bij gelegenheid v. hun 75-jarig

Jubilé 33 1935

Een plechtig militair gebeuren (overgenomen uit het ~Algemeen Indisch Dagblad"

van 25 Maart 1935) . . 105 1935

Internationale Bidweek . . 2 1936

Blz. Jrg.

Het Missie-onderwijs vooruit!

(grafiek) 121 1936

Statistiek der oplaag van den

St. Claverbond .... 178 1936

Internationale Bidweek . . 2 1937

Jaarlijks terugkeerende week van Gebed en Offer voor

onze koloniale Missies . . 81 1937

Een vreugde-dag ! (De eerste Jav. Priester uit Kaliba-

wang) 170 1937

Pauline Maria Jaricot . . . 201 1937

De Jezuieten een Missie-orde. 260 1937

Overzicht van het onderwijs voor Inheemschen in de Java-Missie der P.P. Je-

zuieten 26 1938

Week van Gebed en Offer

voor de koloniale Missies. 117 1938

Regout S.J., L. P. H.

De Noodkerk van Batavia . 1-19 1899

In memoriam Carolus Maria

Franc, van Rijckevorsel . 11-55 1899

P. Verbraak’s Zilveren Jubilé als aalmoezenier van het

N.1.-leger in Atjeh . . . 111-40 1899

Reksaatmadja S.J., M.

De akelige nacht, de heerlijke dag. Een gebed van Radji-

man 69 1932

Geef Java het geloof, en eerst dan zal het echt schoon

zijn . . 226 1932

DjantrS, ’t spinnewiel . . . 279 1932

Reijnders S.J., J.

Alon-Alon Blang-Bleng . . 71 1938

Rcypens S.J., L.

Bede van Java's kind tot het

Hart Christi (gedicht) . . 149 1922

Wees Priester voor uw land

(gedicht) 67 1931

Robbers S.J., Mag. Dr. H.

Een blijde dag in het leven

van Pater de Smet ... 51 1920

Rood S.J., L. A.

Het kind van Java .... 72 1920

Priesterzegen 70 1922

Sluiten