Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz. Jrg.

Wammes S.J., D. C.

Draadlooze telegraphie . . 77 1921

Watringah, Scholastica.

Dankbrief voor de Kerstge-

schenken 240 1923

Wenneker S.J., C. W. J.

Rede bij de begrafenis van Z.H. Exc. Mgr. W. J. Staal,

S.J V-44 1897

Rede bij de plechtige inhuldiging van H.M. Koningin

Wilhelmina IV-64 1898

Van Batavia naar Riouw via

Singapore 1-3 1902

In memoriam P. Fr. J. A.

Ellerbeck 11-43 1902

Rede bij de plechtige lijk-

dienst voor Paus Leo XIII. IV-3 1903

lets over het Javaansch . . 1-31 1906

Waarom Andreas Manasse

Roomsch werd . . . .111-39 1906

Indische vruchten ;

Manggistan, Doekoe, Doe-

rian IV-41 1906

Mangga, Chinaasappel, Pompelmoes 171 1907

De Bijbel en de Missie . . 246 1907

Indische schaduwboomen . . 192 1908

Bekeerd onder de Tamil-

Indiërs 73 1909

lets over palmen 71 1911

Weve S.J., Dr. L.

Twintig jaar zonder Priester

en toch nog Katholiek . .39 1927

De opening van onze nieuwe

school te Medarie. . . . 301 1927

Van 'n eigenaardige, uit volkenkundig oogpunt hoogst

interessante plechtigheid . 76 1932 Terug op het Seminarie . . 109 1932

Dood en begrafenis van twee Seminaristen 251 1932

Missie en modern verkeer . 34 1933

„Onder de Bogen” .... 268 1933

Z.Exc. G.G. de Jonge op het

Seminarie 3 1934

Geschiedkundig overzicht der eerste 25 jaren Priester-

Blz. Jrg.

opleiding 221 1936

Statistische overzichten . . 235 1936

Wevers S.J., L.

Salam’s groote dag .... 88 1928

Willekens S.J.,

Z.H. Exc. Mgr. Petrus

Ten afscheid 98 1929

Het Rome van Britsch-Indië. 29 1933

Tekst van gelukwensch-tele-

gram met antwoord . . . 126 1934

Open brief 81 1936

Vorming v. e. Inheemschen Clerus 255 1936

Tot Besluit 268 1936

Open brief 273 1936

Eene treffende lijkrede op den Zeereerw. Pater

G. H. J. M. Baptist, M.S.C. 7 1937

Wintjes S.J., P. A.

Van Semarang naar Laran-

toeka 5 1892

40 dagen onder de visschers

van Lemararap op het eiland Lomblen .... 11-27 1894

Laraalera op het eiland Lomblen 111-57 1895

Een nieuwe kruisweg voor de

kerk van Larantoeka . . 1-68 1896

Uit mijn dagboek (Tomohon). V-57 1896 Feestelijkheden in de Minahassa 111-50 1897

Van Menado naar Kema en

terug IV-56 1899

Celebes. De opdracht der eerste leden v. d. St. Aloy-

sius Congr. te Tomohon . 111-59 1901

De R.K. Parochieschool te

Tomohon 11-24 1904

Eerste H. Communie op een

buitenpost IV-32 1904

Aardbeving te Tomohon . . 11-36 1905

Volkscatechismus te Tomo-

hon 111-3 1905

Naar de uiterste buiten-

posten ........ 11-33 1906 Tomohon. Een bedankje . .111-44 1906

Minahassa. De Sopoetan aan

Sluiten