Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFL. 9. Sarindl's Doopfeest, door L. P. Groenewegen S. J. . . . 257

'**■»- V- V»WI X. O. O. . . . I Een school met hindernissen, door F. Striiter S. J 265

Plaatjes en praatjes, door M. ïimmers S. J 269

Korte bericliten «73

Uit het Verleden der wereld-missie. 7 Marteldood van eenige missionarissen in Nieuw-Granada, door C. van der Deül S J 276

Uit het heden der wereld-missie, door J. van Ryokevorsel SJ. . . . 252

AFL 10. Een kerk, toegewijd aan het 11. Hart van Jezus, te Weltevreden- Kramat, door J. vau der Loo S. J. 259

xviatiKii, uuul J. V<lU UCI XJW O. J. ........ 20ï7 Hoe Saridin christen werd, door een Javaansch Seminarist .... 295

Bü de kiekjes, door Zuster F 803

\*K> X. O^.'O Uit het verleden der wereld-missie —B. Salve Regina, door J. v. Dinter S. J. 306

Uit het heden der wereid-missie. door J. van Rijckevorsel S. J. . . . 313

Inhoud van jaargang 1920 3i9

PLATEN.

AFL. 1. Paleis van den legercommandant te Bandoeng .... 10

Ingang van den nieuwen passar te Bandoeng in ’t Chineesche kamp . . 15

Passar-weg te Bandoeng in de Chineesche wyk 26

AFL. 2. Kermisoptrekjes bij gelegenheid van de races te Bandoeng . 36

Lykt dit niet veel op een llollandsch landschap? 41

Stam van een Waringin 45

Vischvyver met wachthuisje bü Bandoeng 50

AFL. 3. Noesa Kembangan van ïjilatjap uit gezien 67

Het eiland Noesa Kembangan 7l

Leerling van Jloentilan. Een die gelukkiger is dan AValiman ... 77

Bamboe-hut van Waliman 77

AFL. 4. van Dago bij Bandoeng 106

Eleetrisch kraehstation bü Bandoeng 112

De Tjitaroem bü Bandoeng . . 114

De Tjitaroera in de kloof van Radjamandale . 115

Mijn kakatoe 116

Kaart van de drie Trans-Caukasisehe Republieken 123

AFL. 5. 11. Vormsel te Mendoet 130

Het stoomschip de Insulinde 13.3

De vroolijke Óemar en zijn twee vriendjes 13b

Javaansch toilet: het plooien van de hoofdoek 140

Vier wüzen van bebed-dracht 143

AFL. 6. Moentilan in vreugde: nieuwe voetballen uit Holland . . 168

Het probeeren der nieuwe ballen 171

Nog vier spelers van Moentilan 175

AFL. 7. Een Javaansche katholieke familie 197

Hoera! 202

Zacheus in den boom 202

Hollandsch-Indische school te Djokja 2C>5

P. van Driessche met een groepje christenen 21l

AFL. 8. Jozef, onze katechist 229

Inwijding der nieuwe meiües-school te Djokja, door Mgr. Cataneo . . 232

Leerlingen der R. K. kweekschool te Woloan 2.35

Blank, bruin en zwart 23'i

AFL. 9. Meisjes van Oost-Java 259

Drie aardige baasjes 267

Leerlingen van Moentilan 267

Kiekjes van Moentilan 271

Kleederdracht van Batang-Loepar Dajaks 275

Inlandsche Jongen met 6 vingers aan elke hand en 6 teenen aan iederen voet 275

AFL. 10 – Eerste steenlegging der kerk van ’t 11. Hart van Jezus te Weltevreden-Kramat 292

Zusterssehool te Djokja Iste klas en fröbeltjes in den speeltüd , 294 t A !•« «kS l 1 I.■ f A fWftl-l

„Wat is dat?' Zuster Gabriella in de eerste klas 29b

Zusterssehool te Djokja Ontbüt in de open lucht 302

Zustersschool te Djokja Plaatjes kijken in den speeltüd .... 305

Sluiten