Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar er zit voor hem zooveel aan vast. Als hij zich laat doopen zoo hebben ze hem van thuis gedreigd mag hij nooit meer een voet in huis zetten; dan is hij voor altijd uit de familie gestooten. Geen wonder, dat de kleine baas tegen dat zware offer opziet.

De noveen ter eere van den H. Franciscus wordt genadenoveen genoemd om de talrijke gunsten, die men er in den loop der tijden door heeft verkregen. Het is hier wel de plaats, om er iets meer over te zeggen, omdat deze noveen ook zeer geëigend is om den zegen over het missiewerk af te smeeken. De oorsprong der noveen is als volgt;

In de maand December 1633 was men bezig met de versiering van een kerk in Napels; de Onbevlekte Ontvangenis zou er luisterrijk worden gevierd. Pater Marcellus Mastrilli van de Sociëteit van Jezus leidde de werkzaamheden en werd hierbij door een zwaren nederstortenden hamer doodelijk aan het hoofd gewond. Stervend lag de vrome priester op het bed van smarten neder. Nog slechts weinige oogenblikken scheen hij te zullen leven, toen hem eensklaps de H. Franciscus verscheen, schitterend van glorie. De Heilige belooft hem te zullen genezen, indien de Pater zich na zijn genezing aan de missie van Japan wil wijden, waar hij dan ook zoo wordt hem voorzegd den marteldood zal sterven. Nauwelijks heeft de stervende hierin toegestemd, of hij is plotseling genezen. Terzelfder tijd verzekerde de Heilige aan Pater Mastrilli, dat allen, die gedurende negen dagen, van den 4en tot den 12en Maart, den dag zijner heiligverklaring, dagelijks zijn bijstand zouden inroepen en tijdens die noveen zouden biechten en tot de H. Tafel naderen, de macht zijner voorspraak zouden ondervinden, en van God alles zouden verwerven, wat zij voor hun zaligheid en Gods glorie mochten vragen.

Kort daarop vertrok Pater Mastrilli naar Japan. Niet lang echter mocht hij daar werken. Reeds spoedig werd hij gevangen genomen en gedurende vier dagen gefolterd door de verschrikkelijke kwelling van den „kuil”. Nadat hij deze marteling heldhaftig had doorstaan, werd hij met het zwaard gedood den 17'" October 1638.

Op zijn reis over Rome en Madrid had Pater Mastrilli zijn

Sluiten