Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben overtuigd, dat er verscheidene Katholieke architecten en ingenieurs zijn, die aan den wedstrijd willen deelnemen, om een goedkoop en mooi kapelletje, met devoot interieur en een vriendelijk voorgeveltje, voor een Javaansche desa te ontwerpen.

Eén ontwerp, van een mijner vrienden hier te Batavia, zend ik hierbij reeds op als een specimen voor den wedstrijd (zie beneden).

In elk geval ben ik zoo vrij deze eerste Katholieke Missiestatie op West-Java aan het gebed en de aalmoes der lezers aan te bevelen, overtuigd, dat hier door krachtige samenwerking op geestelijk en materieel gebied, met Gods zegen iets zeer schoons zal kunnen tot stand gebracht worden.

Naschrift van de Redactie. Beide voorstellen van Pastoor Van der Loo hebben onze volle instemming. Gaarne zullen wij den uitslag der stemming en de ontwerpen voor een kapelletje in een der volgende afleveringen publiceeren. Voor de verkiezing van een Patroon voor deze nieuwe Missie-statie is iedereen stemgerechtigd en waar het offertje van één gulden voor sommigen misschien wat zwaar mocht wezen, daar zal Pastoor Van der Loo wel met het penningske der weduwe tevreden zijn.

INGEZONDEN ONTWERP VOOR EEN DESA-KAPELLETJE Wie volgt ?

Sluiten