Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afstand van Mozambique naar Goa bedroeg, dwars door den Indischen Oceaan berekend, ongeveer 900 K.M., maar somtijds werd een omweg gemaakt langs de Afrikaansche kust. Men vertoefde dan eerst eenige dagen te Melinde op 3® 15' Z.B. en voer daarna in Noordelijke richting naar het eiland Socotra of Sokotora op N.B. in den golf van Aden. Beide plaatsen waren Portugeesche bezittingen, en gaven weer gelegenheid om handelsproducten te lossen of in te laden. Schepen die deze route namen, hadden dus ten Westen, Zuiden en Oosten om geheel Afrika heen gevaren. Van Socotra zeilden zij dan rechtstreeks naar Goa, een afstand, die veel kleiner was dan die van Mozambique dwars door den Indischen Oceaan. De geheele tocht duurde dan echter veel langer, dan wanneer de laatstgenoemde route werd genomen. In beide gevallen was de reis echter minder gevaarlijk dan de vaart door den Atlantischen Oceaan; ook de ongemakken waren daar geringer, ofschoon er tengevolge van zeeziekte en scheurbuik nog altijd veel zieken aan boord waren. Het leven der passagiers was dan ongeveer gelijk aan dat, hetwelk zij in het Zuidelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan hadden geleid, en de missionarissen konden dan ongeveer hetzelfde dienstwerk verrichten. Maar op dit gedeelte van den tocht wijdden zij gewoonlijk een geheel bijzondere zorg aan de talrijke Kafferslaven, die te Mozambique aan boord waren gekomen. Evenwel bestond die zorg vooral in het bewijzen van liefdediensten, want daar de missionarissen de taal dier slaven niet verstonden, was het bekeeringswerk zoo goed als onmogelijk. Voor het overige lachtten zij elkaar maar vriendelijk toe, hetgeen de gewone manier van doen is van menschen, die graag een praatje met elkaar zouden willen maken, maar het om een of andere reden niet kunnen doen. Toch gebeurde het dikwijls, dat er eenige slaven onder waren, die vroeger in den omgang met Portugeezen een weinig met hun taal bekend waren geraakt, en reeds op het schip tot het ware Geloof werden bekeerd. En meermalen moet het ook zijn voorgekomen, dat deze bekeerlingen dan als tusschenpersonen optraden, door wie ook andere van hun landgenooten bekeerd werden.

Zoo werd de tocht dus door den Indischen Oceaan voortgezet totdat de kust van Voor-Indië in ’t zicht kwam. Als de reis recht-

Sluiten