Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEILIGE VLAG VAN DJOKJA

DOOR EEN DJOKJANEES

iets te verhalen over de H. Vlag van Djokja, geheugen terug te roepen, Djokjakarta, of kortweg Djokja, eigenlijk is. Het rijk Djokjakarta is een der Vorstenlanden op Java. Vorstenland wil zeggen, dat de Javaansche onderdanen van dat gewest nog door hun eigen Javaanschen vorst worden bestuurd. Er zijn op Java twee van die landen. Het eene is Soerakarta met de hoofdstad Soerakarta of Solo, en het andere Djokjakarta met de hoofdstad van denzelfden naam.

De Vorst van Solo heet „Soesoehoenan”, dat zooveel beteekent als: „Aan wien men moet vragen". Die van Djokja draagt den titel van Sultan. Er wordt soms over getwist, wie der twee vorsten hooger staat; een dispuut, dat nooit schijnt beslist te kunnen worden.

Deze twee rijkjes zijn de overblijfselen uit vroegere dagen van een groot machtig rijk op Midden-Java, welks vorst heerschte over geheel Java, en zelfs over een deel van Sumatra en Celebes en bekend stond onder den naam van Sultan Agoeng, d. w. z. groote vorst. Zijn nakomelingen en opvolgers op den troon werden Soesoehoenan geheeten. In het midden der 18de eeuw nu viel dit rijk uiteen in twee Vorstenlanden... en zoo werden de rijken Soerakarta en Djokjakarta geboren.

De beroemde Sultan Agoeng was niet alleen een machtig heerscher, doch ook een heilig en wijs vorst. Nu en dan, zoo

Sluiten