Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Indisch asceet te gaan leven. Zwervende van leeraar tot leeraar, vond zijn wetensdrang geen rust. Eindelijk, in overpeinzing verzonken onder den heiligen vijgeboom, kreeg hij zijn „verlichtingen”, en schiep toen de oud-Indische verlossingsleer om tot een nieuw systeem. Volgens de leer van „Boeddha , den „Verlichte”, was ook nog het tijdelijke, veranderlijke „ik” de bron van alle kwaad en rampen, doch in plaats van een afsterving van het „ik" tot opgang in het ééne, onveranderlijke en absolute „zijn” van Brahma, stelde de nieuwe leeraar een afsterving van het „ik” zonder meer. Achter de zinnelijke illusie van het „ik” kwam een ignorantie van het absolute te staan. Oorspronkelijk een atheïstische philosophie, werd het Boeddhisme weldra tot een godsdienst en onderging ook later nog velerlei veranderingen. Onder koning Asoka, in de 3de eeuw vóór Chr. begon de groote bloei en verspreiding over heel Voor-Indië. Vorstengunst was een machtige „wahana”, met forscher vleugelslag dan Wisnoe’s heilige vogel Garoeda. Overal verrezen de stoepa-vormige heiligdommen, kolossale relikwieën-schrijnen, die spreken van een verlossing in het nirwana. De leer drong door tot Achter-Indië, tot het verre Java, om er in de Boro-boedoer één der grootste kunstwerken der menschheid op te richten. Zelfs de ontzaglijke bergketens van de Himalaya waren geen onoverkomelijke slagboom; in pacifieke verovering nam het Boeddhisme bezit van de oude Chineesche beschaving. Doch terzelfder tijd was in Indië de oude cultus en cultuur zich weer aan het herstellen: de brahmanen waren een geweldige reactie tegen de groote kettersche leer begonnen. En toen het Boeddhisme zich in Japan gevestigd zag, en een wereldgodsdienst was geworden, was het reeds vrijwel verdwenen uit Indië. Behalve in Birma en op Ceylon worden er in Britsch-Indië zoo goed als geen Boeddhisten aangetroffen.

Waar Boeddha het eerst zijn leer verkondigde, liggen nog slechts de bouwvallen der eertijds luisterrijke heiligdommen, slechts één groote piramide-vormige tempel te Boeddhagaja wordt onderhouden en druk bezocht door pelgrims uit Ceylon, Birma. China, Japan. En in het tegenwoordige Gaja zal men geen „Boeddhapad” (tempel van Boeddha’s voetsporen) vinden, wel echter een „Wisnoepad”. De oude god vertrad de voetsporen

Sluiten