Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat men daarheen kon verhuizen en het bedrijf op grooter schaal inrichten.

De foto’s op blz. 9, 11 en 13, geven een kijkje in de nieuwe, modern ingerichte fabriekszalen, waar machines het menschelijke arbeidsvermogen verhoogen.

Wel deed de malaise ook in deze fabriek haar invloed gelden, doch het was gelukkig slechts van korten duur; op ’t oogenblik is de aanvraag grooter dan ooit, zoodat onmogelijk aan aller wenschen kan worden voldaan.

Het werkend personeel, waarvan blz. 6 een foto geeft, is thans gestegen tot ongeveer 400; elke week worden er nog eenige nieuwelingen bij aangenomen, alleen omdat allen nog moeten worden opgeleid, kan de vermeerdering niet sneller plaats hebben.

Sinds eenige maanden is men bezig met den bouw van een nieuwen fabrieksvleugel, zie foto blz. 13; er zal namelijk een sigarettenfabriek aan de sigarenfabricage worden toegevoegd. Daardoor zal het personeel weer sterk vermeerderd kunnen worden, zoodat de Directeur meende einde 1924 ongeveer het dubbele aantal van thans, dus ongeveer 800 werklieden in dienst te kunnen hebben!

Wat deze fabriek voor de R. K. Missie beteekent, begrijpt een ieder; ze geeft een prachtgelegenheid voor honderden arme katholieken om • een goed bestaan te vinden, men ziet het den menschen werkelijk aan, dat ze zich goed kunnen voeden en ook hunne kleeding verraadt welstand.

Op de fabriek zijn ze verder beveiligd voor den omgang met verdachte personen; geen onvertogen woord wordt er gehoord; want iedereen weet, dat een minder goed gedrag onmiddellijk ontslag uit de fabriek ten gevolge heeft.

Doch er is meer: Elke week krijgen de niet-gedoopte arbeiders minstens één keer katechismusles, om ze zóó voor te bereiden op het H. Doopsel, indien ze dit tenminste wenschen te ontvangen en ook gedoopten worden nog geregeld in den godsdienst onderwezen.

Deze fabriek is daarenboven een voortdurende leverancierster van katholieke huwelijken! Er zijn er in de jaren van haar bestaan al heel wat gesloten. En daar de gehuwden, juist terwille

Sluiten