Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken. Mr. Cock was gelukkig ook al zeer tevreden en zeide meermalen: „Wat moet het ’n werk gekost hebben de meisjes zoover te brengen!” Woensdag 10 uur was de eindbeslissing en om 11 uur werd de uitslag plechtig bekend gemaakt.

Behalve de voorzitter en de heele examen-commissie waren de beide Pastoors van Mendoet, Pastoor van Baal uit Jogjakarta, Moeder, de Zusters en de 3de klas der kweekschool in de zaal bijeengekomen. Nu werden de gelukkigen binnengeroepen. De voorzitter voegde een hartelijk waardeerend woord bij den gelukwensch aan de geslaagden en drukte hun op het hart later als onderwijzeres zich steeds zoo te gedragen, zooals ze hier te Mendoet geleerd hadden. Daarna dankte Pastoor van Baal den voorzitter en de commissieleden. Moeder en de Zusters en richtte zich ten slotte tot de geslaagden, die hij aanspoorde altijd Mendoet eer aan te doen, door ’n voorbeeldig gedrag a's katholieke onderwijzeres. Nu werden de diploma’s uitgereikt. Dat was me een vreugde. Door de heele school plantte zich van klas tot klas de jubel voort. En ook wij waren gelukkig en dankten den Goeden God, die ons zoo zichtbaar geholpen had. Velen der geslaagden zijn aanstonds geplaatst: 2 hier te Mendoet, 1 aan de nieuwe Hollandsch-Inlandsche school te Semarang, 2 te Jogjakarta bij onze Zusters, 1 aan de Hollandsch-Inlandsche school der Pastoors te Poerworedjo, 1 in de Voorklas der Hollandsch-Inlandsche school van de Pastoors te Magelang, terwijl 1 geslaagde werd gevraagd door de Zusters Ursulinen te Madioen, die ook eene Hollandsch-Inlandsche school begonnen zijn, en nog 1 benoemd werd aan een gouvernements Hollandsch-Inlandsche school te Madioen.

De overige 6 wachten nog op eene aanstelling. Na de vacantie kregen we weer heel wat nieuwelingen er bij. Onze Hollandsch-Inlandsche school telt nu 244 leerlingen, de Fröbelkweekschool 68 en de huishoudschool 12, dus samen 324 Javaansche meisjes!

Sluiten