Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGENDEN VAN DEN PROFEET MOHAMMED

DOOR D. HARDIASOEWONDA S.J.

II

(Vervolg van blz. 137)

DUIF. SPIN. KIKVORSCH. BOSCHKIP EN TJITJAK >)

■aarom toch voelt een Mohammedaan een als ’t ware ingeboren piëteit voor deze beide eerste dieren, waarom zal de Mohammedaansche Javaan er zich wel voor wachten, kikvorsch of boschkip te dooden. en waarom zal een Santri Islamiet op Java Vrijdags met een zeker welbehagen tjitjak’s vangen, om de arme diertjes zonder mededoogen het kakement uiteen te scheuren? Luistert slechts naar de volgende legende hier op Java in zwang, en deze vreemde gebruiken zullen U zeer gewoon voorkomen.

Slechts vergezeld van zijn trouwsten leerling, zijn lateren schoonvader en opvolger, moest Mohammed eens vluchten voor zijn woedende stadgenooten. Uit de verte door hun vijanden achtervolgd, konden beiden zich nog juist in een berggrot verschuilen en zich zoo aan het oog hunner vervolgers onttrekken. Tevergeefs doorzochten deze de gansche streek en wilden juist de grot. de schuilplaats van den profeet en zijn begeleider binnengaan, toen ze bespeurden dat een duif voor den ingang haar eieren gelegd en een spin er haar web gesponnen had.

') Tjitjak = hulshagedis.

Sluiten