Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeten, dat allerlei bijomstandigheden dikwijls aanmerkelijken invloed op den stand der zaken kunnen uitoefenen. Zoo is het helaas een feit, dat de Protestanten, ofschoon zij met hun propaganda later begonnen zijn, thans bijna tweemaal zooveel aanhangers tellen als de Katholieken. En tenzij alle krachten worden ingespannen, ziet het er naar uit, dat deze voorsprong eerder zal toenemen dan verminderen.

Wij geven hier enkele vergelijkende statistieken:

De Katholieke missie bestaat uit 1 Aartsbisdom, 3 Bisdommen, 1 Apostolisch Vicariaat en 5 Apostolische Prefecturen; er zijn 175 buitenlandsche priestermissionarissen, 43 inlandsche priesters, 71 broeders, 200 buitenlandsche en 120 inlandsche zusters, bovendien een klooster der Paters Trappisten. Ruim 500 catechisten staan den missionarissen ter beschikking. Het aantal Katholieken bedraagt 90.000 ').

Daartegenover tellen de Protestantsche zendingsposten 1253 mannelijke en vrouwelijke zendelingen met 3535 inlandsche hulpkrachten. Het aantal Protestanten bedraagt 165.000.

Wat het onderwijs betreft, zijn ze ons met hun 500 scholen en 12 universiteiten veruit de baas; het aantal onzer scholen is nog onbeduidend en onze eenige universiteit verkeert in groot gevaar van algeheelen ondergang.

Bij de ontzaglijke zucht naar kennis en ontwikkeling, die het moderne Japansche volk bezielt, is deze achterstand van ons onderwijs misschien een der hoofdredenen, waarom het katholieke geloof zoo betrekkelijk langzaam vooruit gaat.

Die zucht naar ontwikkeling is in de laatste jaren een ware hartstocht geworden; het is een koortsachtige stormloop naar de scholen; heele families lijden armoede, opdat slechts één hunner kinderen voldoende onderricht kan genieten; in enkele jaren zijn er 18 Universiteiten verrezen, die als belegerd worden met studenten. Honderden van deze brengen de grootste persoonlijke offers, om hun toelatingsgeld te kunnen betalen.

1) Volgens allernieuwste statistiekn (Dcc. Cath. 25 Sept. 192 6) bedraagt het aantal inwoners van Japan thans 67 millioen, waarvan 100.000 Katholieken met 163 buitenlandsche missionarissen, 38 inlandsche priesters en 396 zusters. Het aantal katholieke scholen is thans 50. Er zijn 9 inlandsche seminaries, waarvan één met 43 leerlingen, en de andere 8 samen 50 leerlingen.

Sluiten