Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo aan ons geluk, wij hebben het U al zoo dikwijls gezegd, niet ons geluk zoeken wij, maar dat van anderen.

„Geloof ons, wij verwachten van Europa, noch van onze toekomst rozen voor ons zelf. Wij hebben maar één droom, één illusie van Europa.... wij verwachten en hopen slechts dit ééne, daar te zullen vinden, wat wij noodig hebben voor ons doel: kennis en ontwikkeling. Wat komt het er op aan, of wij het niet prettig zullen vinden in Europa, ons nooit thuis zullen kunnen voelen in die Hollandsche omgeving, als wij daar maar krijgen wat wij zoeken en noodig hebben voor ons doel? Daarvoor komen wij en niet om er vreugde te scheppen”.

Wat het aan Kartini gekost moet hebben om tot die groote zelfverloochening te komen, zullen wij des te beter begrijpen en waardeeren. als wij bedenken, dat zij een zeer, ja, overgevoelig hart had, soms op het sentimenteele af, dat ieder onrecht, iederen tegenslag maar al te diep gevoelde.

I Mogen wij dus in dit leven veel' bewonderen, het valt niet te ontkennen, dat er helaas ook ééne groote schaduw over heen ligt, welke een nog grooter schittering harer deugden belemmert, n.l. haar godsdienstige opvatting. Opgevoed in een Mohammedaanschen adat-godsdienst, waar zij niets van begreep en niets van begrijpen mocht, was zij op gebied van godsdienst langen tijd het spoor geheel bijster. De naam Allah was voor haar niets dan een aanroep, een woord, een klank zonder zin. Haar God was haar geweten. Hier kon echter haar edele ziel geen rust in vinden en de stem van de natuurwet dreef haar tot den dienst van „het Goede”. Eerst Mevrouw van Kol bracht haar weer tot het bewuste geloof aan een persoonlijken God, „de Goede, de Vader van alle menschen”. Maar verder dan het algcmeene begrip, dat de mensch de plicht heeft den éénen God te dienen, heeft geen harer kennissen zelf verstoken van het ware licht haar kunnen brengen. In niet één harer brieven vindt men ook maar de geringste aanduiding, dat zij op eenigerlei wijze in aanraking is geweest met het Katholicisme. Wel met het Protestantisme. Maar zelfs hooggeroemde zendelingen, als Dr. Adriani van Celebes, en Dr. Bervoets van Modjowarno, hebben haar godsdienstige overtuiging niet verder op kunnen sneren, dan tot het geloof aan den éénen God. Dien men moet

Sluiten