Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn grootste troost, en geen triesteren dag heeft hij temidden van al zijn pijnen gehad, dan dien eenen, waarop de Zuster hem ’s morgens niet had kunnen wakker krijgen, dien eenen dag zonder H. Communie! De H. Eucharistie, o— toen een vriend hem kort voor zijn dood kwam vragen naar stof voor een artikel over het Int. Eucharistisch Congres te Sydney, hijgde hij; „Ja, jongen, schrijf over het Sacrament der Liefde, over dat diep geheim van den vrede— Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem... pacem... (Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons den vrede.) Die vrede in het licht der eeuwige glorie zij thans zijn deel, het zij zoo!

Pater Hermanus Leemker.

In den ouderdom van 75 jaren stierf in het St. Ignatius-college te Djocja: Pater H. Leemker, na een 43-jarig verblijf in de tropen. Den September 1853 te Groningen geboren, vertrok hij reeds als klein kind met zijn ouders naar Indië, waar zijn vader een gouvernementsbetrekking bekleedde. Op negenjarigen leeftijd werd hij naar Holland teruggezonden ter voltooiing van zijn studies. Een onzer Paters gaf hem les in de klassieke talen, zoodat hij in 1872 in het noviciaat der Paters Jezuïeten kon worden opgenomen. Na zijn priesterwijding keerde hij, als missionaris, in 1884 terug naar Indië, waar hij in opdracht kreeg, naar Soemba te vertrekken, om over deze missie een rapport uit te brengen. Na deze reis volgde zijn vaste benoeming op Atapoepoe, waar hij slechts kort verbleef, om vervolgens vele jaren te Larantoeka op Flores werkzaam te zijn. In 1895 werd hij overgeplaatst naar Tengah, daarna werkte hij nog te Makassar, Djocja, Malang en Madioen. Op de laatste plaats vooral maakte hij zich zeer bemind bij de weeskinderen.

Pater H. Leemker S.J.

Sluiten