Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plechtigheid der tijdelijke professie der novicen en toen de laatste novice haar gelofte aflegde, was de beurt aan ons. Uiterlijk kalm, maar inwendig diep geroerd, stonden wij op, naderden het altaar en knielden op de trede voor Gods Priester neer en daar klonk ons eeuwig verbond! wij mochten aan God zelf eeuwig trouw zweren! Wat er toen in ons hart omging, kan ik niet in woorden brengen. Men moet het zelf ondervonden hebben, om dat te kunnen begrijpen. O, ik had wel willen sterven om dan echt met Jezus voor eeuwig vereenigd te kunnen zijn! Ons geluk werd nog verhoogd, toen na de Communie van den Priester, Jezus ons verbond kwam bezegelen door Zijne komst in onze gelukkige harten.

Dat we toen veel voor Java’s bekeering gebeden hebben behoeft zeker geen betoog. En nu ziet U op foto blz. 263 de gelukkigen. Denkt niet, geachte lezers van de St. Claverbond, dat we alle acht ziekenverpleegsters zijn, al zijn we ook in witte habijten gestoken. zijn alle acht Zusters Franciscanessen, die hier in Indië sedert eenige maanden het bruine habijt voor een witte verwisseld hebben, zooals onze Zusters, die werken in de ziekenhuizen te Moentilan en Semarang, reeds lang droegen. Voor velen van U zijn er onder de acht gelukkigen eenige bekenden. Luistert maar. Op de stoelen zitten de drie voor eeuwig geprofesten. Links Zr. Coleta, ze heeft nog twee zusjes bij ons in de Congregatie en een broer, die Pater Jezuïet is. Zr. Coleta hoort thuis in het ziekenhuis te Moentilan, waar ze Hoofdverpleegster is. In het midden Zr. Clara, ze was de eerste interne van het nu zoo bloeiende internaat te Mendoet, en heeft ook het groote geluk gehad, het eerst door God tot den religieuzen staat geroepen te zijn. In 1920 is ze naar Holland gegaan, heeft in Mook en Heerlen gestudeerd, en is later in Heythuysen ingetreden. Thans is ze onderwijzeres aan de Normaalschool te Ambarawa. Rechts is Zr. Willibrorda gezeten, een van onze nieuwe Zuster-missionarissen die Mei 1.1. naar Indië zijn vertrokken. Achter ons staan van links naar rechts: Zr. Seraphica (novice), in de wereld Ignatia Soemardinah, de eerste vrucht der Mariaschool te Ambarawa. Vijf jaar geleden toen ze bij ons te Ambarawa kwam, kende ze God noch gebod en wilde niets van den Katholieken godsdienst weten, ja, ze

Sluiten