Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poel. Verder gulpte het naar een nieuw, iets lager gelegen stuk tuin, waar de modder een paar decimeter dik bleef liggen. Van de daaraan grenzende slaapzaal stond de deur natuurlijk juist op een kiertje, zoodat ook daar de vloer al spoedig met een meer dan een decimeter dikke, vuile paplaag was bedekt. De daarnaast liggende paterskamer was tenminste gesloten, maar kreeg door reten en kieren toch ook nog heel wat vuiligheid naar binnen. Vandaar kon het water gelukkig langs verschillende zijden een uitweg naar buiten vinden, zoodat de nog zuidelijker en lager gelegen Kweekschool voor verdere ellende gespaard bleef.

De rivier had ondertusschen in haar eigen bedding ook geweldig huisgehouden. Groote stukken van den oever waren met hoornen en al weggescheurd en de brug vlak bij het college was spoorloos verdwenen. De badgelegenheden voor de kweekscholieren, die langs de rivier lagen, waren zoo goed als met den grond gelijk gemaakt, zie foto blz. 107. Ook de daarboven gelegen paters-badkamers hadden het moeten ontgelden. De bandjir was er gestegen tot boven de deur, welke werd ingedrukt.

Aan de andere zijde van het college stroomde de bandjir verder langs de kerk en over ons voetbalveld het plaatsje Moentilan zelf binnen, waar een onbeschrijfelijke paniek ontstond.

De aanwezige militairen, die in die hachelijke omstandigheden met groote kalmte en nauwgezetheid de bevelen hunner oversten uitvoerden, hebben er veel toe bij gedragen om ten minste eenigszins de orde onder de vluchtende bevolking te bewaren. Vreeselijk was ook de toestand in het missieziekenhuis, dat juist tusschen de rivier en den overstroomden weg lag ingesloten en waar het water tot aan de deur was gestegen. Gelukkig maar dat de banjir slechts kort duurde, want anders was de ellende niet te overzien geweest, daar de bevolking voor een deel gewoonweg radeloos en redeloos van angst was.

Opruimen!

Toen de bandjir eenmaal bedaard was, bleek, dat de overstrooming wel veel schrik en vuiligheid had gebracht, maar geen direct gevaar opleverde voor het College en zijne bewoners, of voor het plaatsje Moentilan, waar de rust dan ook weer vrij spoedig terugkeerde. Het eerste werk in het College was

Sluiten