is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten gevolge van een niet te voorkomen gebrek moest gedurende een zeker tijdsverloop de toediening van katjanghidjoe gestaakt worden, daar de aannemer, die gewoonlijk belast is met de levering van katjang-hidjoe, geen voorraad meer had en zijne bestelling van uit Menado bovendien zonder eenig resultaat bleef.

Door deze onvoorziene omstandigheid moest zooals boven gezegd de proefneming onderbroken worden en wel gedurende het tijdvak 21 April 1907-4 Juni 1907, hetgeen zooals nader blijken zal ten nadeele kwam van de beri-berilijders.

Kwam van af de maand December 1906 tot en met medio April 1907 geen enkel sterfgeval onder de lijders voor, noch onder de katjang-hidjoe-gebruikers, noch onder de controlepatiënten, na medio April, toen wegens het gemis van katjang van af 21 April de lijders hiervan verstoken bleven, stierf den 23sten April de eerste patiënt, daarna respectievelijk op den 24en; 26en April, 16en, 18en; 20en, 21 en Mei en den 5en juni 1907, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 lijders. In het geheel waren dus 9 beri-berilijders gesuccombeerd.

Eerst op den 4en juni kon dank zij het ontvangen van een nieuwen voorraad katjang de proefneming weder hervat worden.

Ter verduidelijking worden naar het voorbeeld van Dr. Hulshoff Pol de resultaten mijner proefnemingen in twee tabellen vereenigd.

Onderstaande tabel I geeft ons een overzicht der genomen proeven van December 1906 tot en met Juni 1907.

Tabel.