is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edoch, laat ons aannemen de verbeter-commissie ontvangt veel antwoorden en allen voldoen aan hare verwachtingen; allen hebben evenveel en even droevige gevallen waargenomen als de heer H. B. van Buuren en zijn opvolger, de heer F. S. Stibbe. Deze hebben in tien jaren 682 pathologische gevallen opgeteekend op eene bevolking van 670 duizend zielen; wij nemen aan, die vrouwen zouden, zonder verloskundige hulp, allen gestorven zijn, dus eene sterfte van 1,02°/00 in 10 jaren of van 0,10°/00 in één jaar. In Pruisen (Fr. Prinzing, Handb. der Med. Statistik 1906 pag 347) stierven in de jaren 1896 — 1900 per jaar 24 kraamvrouwen op de 100000 vrouwen; laten wij voor de juiste verhouding 200000 mannen en kinderen erbij voegen, dan krijgen wij: dus eene mortaliteit van 0.08°/00 der bevolking, en dat trots gasthuizen, vroedvrouwen en verloskundigen.

Mogelijk voeren de heeren van Buuren en Stibbe hiertegen aan, dat zij lang niet alle gevallen te weten komen, hetgeen een zeer bedenkelijk argument zoude zijn, waar zij sedert meer dan 10 jaren met zooveel ijver en zooveel vermomden bestuursdwang bezig zijn. Maar wij zullen er voor een oogenblik op ingaan en hun vragen: hoeveel gevallen dan, naar hunne schatting, verborgen blijven? 2, 3 op elk geval, dat zij wel te weten komen? Welnu, dan sterft 0,2 a 0,3 %0 'sjaars in het kraambed. (*) Wat is dat tegenover de 10 °/00 der malaria?

Na afloop van het onderzoek verklaart dan de verbetercommissie, dat er veel pathologische afwijkingen in het kraambed op Java voorkomen. En verder? Zal zij er dan toe overgaan middelen ter verbetering voor te stellen? Bestaat er eenig ander middel voor die gevallen dan de

(*) Dr. A. A. Gersen (Geneesk. Tijdschr. van Ned.-Indië 1901 blz. 539 stelt het cijfer op 8000 d. i. '/< Dr. Bervoets (id. 1902 blz. 356) sluit zich daarbij aan.