is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelen tot een krachtige loot aan den reeds 60 jaren ouden stam en moge Uw verschijnen ook onze andere wj en zijd in dit schoone land verspreide ambtgenooten nopen zich aan een te sluiten, overtuigd van de waarheid der

woorden- «Vis unita fortior"!

Reeds meerdere malen maakte een punt van bespreking uit de vraag, in hoeverre het mogelijk en wenschelijk is, aan de verschillende onderafdelingen meer medezegg.ngschap t geven in het algemeen beheer van de belangen onzer Vereeniging. Wij ontveinzen ons niet, dat aan het vin en lener goede oplossing voor deze vraag, door de zeer groote afstanden die ons van elkander scheiden, groote en misschien dikwijls niet te overkomen bezwaren verbonden zijn doch hopen nog dit jaar daaromtrent met voorstellen tot U te komen, waarvan dan een wijziging onzer statuten het nood-

yakeliik eevole zal moeten zijn.

Naar aanleiding van het behandelde en gesprokene op e 60e «gemèene Verering van de Ned.rt.nd-h. Maa, schappij tot bevordering der Geneeskunst, ge iout Leeuwarden oP Maandag 5 .n Dinsdag 6 Juli ,909 werd in een op 21 October te Batavia gehouden zeer druk bezochte vergadering met algemeene stemmen besloten een protest te richten tot genoemde Maatschappij, waarin het Hoo dbe tuur onzer Vereeniging zijn verbazing zou te kennen geven over de groote mate van oppervlakkigheid, waarmede de voorstellen B in zake de Verloskundige hu P in Oost-Indië en C in zake de geneeskundige hulp in de Nederlandsehe Koloniën op genoemde vergaderingen waren behandeld. Zonder eenige kennis van tóestanden in deze Koloniën zijn oP die vergadenng woorden gesproken over personen en «"en den ernst en den invloed eener zoo belangrijke vereen,ging ais Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst onwaardig, terwijl, wij moeten het met '«dweze boekstaven, door geen der ter vergadering aanwezige indiscl