is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van zwijnenbeten zijn eénige gevallen onder behandeling gekomen. Van de door slangen gebetenen zijn 4 gestorven. Tot de giftige slangen, die in Ponorogo voorkomen, behooren de Welang, Weling, Doemoeng en Bandotan.

Van poging tot zelfmoord zijn 8 gevallen bekend; hiervan is een gered.

Het aantal poliklinische patiënten, vooral lijders aan ulcera en oogziekte, nam zeer toe.

RESIDENTIE SOERAKARTA.

Over het algemeen was de gezondheidstoestand in dit gewest wederom gunstig te noemen.

Van choleragevallen en andere epidemieën geen sprake; zooals gewoonlijk, waren het wederom koortsen en buikziekten, welke zich het meest voordeden.

Waterpokken en mazelen kwamen slechts sporadisch voor, en in de afdeeling Sragen waren het meestal kinderen, die door laatstgenoemde ziekten werden aangetast.

In de afdeeling Soerakarta kwamen waterpokken menigvuldiger voor dan in de andere afdeelingen van dit gewest.

In de afdeeling Sragen kwamen vele oogziekten voor, vooral t ra c h o o m.

Beri-beri kwam in het gewest, voor zoover bekend, niet voor.

Ziekten der geslachtsorganen werden nog steeds waargenomen. Een keur op de prostitutie werd in het verslagjaar uitgevaardigd, welke langzamerhand wel zal medewerken tot tegengang van clandestiene prostitutie en de daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen.

Soerakarta. Sterkte der bevolking: Europeanen 1542, Inlanders 353672, Chineezen 7350, Vreemde Oosterlingen 589.

De regenval bedroeg 2583 m.M. met 148 regendagen.

Ook in 1908 werd Solo bezocht door overstroomingen, nl. op den 22en Februari, den len en 13en Maart.

5