is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lokaal, waar de openingszitting gehouden was. Alvorens echter tot de werkzaamheden van den dag werd overgegaan, verkreeg schrijver dezes liet woord, ten einde gevolg te kunnen geven aan de hem door de Nederlandsch Indische Regeering verstrekte opdracht: in haar naam het Congres veel voorspoed op zijn arbeid toe te wenschen. Dit bewijs van belangstelling onzer Regeering, de eenige der vertegenwoordigden, die daaraan had gedacht, in het loffelijk streven der Far Eastern Association of Tropical Medicine werd met warme waardeering door de aanwezigen ontvangen, evenals de begroeting namens onze Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederlandse h-I n d i ë.

Het ligt niet in mijne bedoeling een volledig verslag te geven van de onderwerpen, die gedurende de verschillende dagen behandeld werden. Ik zou daartoe om meer dan één reden niet in staat zijn. In de eerste plaats niet, omdat aan de voordrachten buitengewoon weinig zorg werd besteed: de meeste werden voorgelezen in een tempo zóó snel en op zóó eentoonige, nagenoeg onverstaanbare wijze, dat waarlijk niet alleen voor de vreemdelingen van vele het grootste gedeelte van den inhoud verloren ging. In de tweede plaats is het zoo goed als ondoenlijk gedurende 7 dagen achteren van des morgens 9 tot des middags half twee wetenschappelijke voordrachten aan te hooren over alle mogelijke onderdeden der geneeskunde, met de daarbij behoorende discussies, en dan, na vermoeiende tochten in de middaguren, aan het einde van den dag niet volkomen vergeten te zijn, wat men aan het begin heeft gehoord. Het komt mij bovendien voor, dat de organisatie van het Congres te wenschen overliet: het dagelijksch programma was te overladen, de zoogenaamde discussies hadden daarvan maar heel weinig en ontaardden dikwijls in voordrachten langer dan de oorspronkelijke. Ook het toestaan van niet aangekondigde voordrachten bij een reeds zoo uitgebreide lijst