is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cholera-bacillen, alvorens deze uit de cholera-afdeeling te ontslaan.

In overleg met den Chef over den Geneeskundigen Dienst werd in het Geneeskundig Laboratorium vervaardigd verpakkingsmateriaal, bestemd om op betere wijze, dan dit tot nog toe geschiedde, de opzending van allerlei materiaal ter onderzoek naar het laboratorium mogelijk te maken, op ruime schaal onder de geneeskundigen verspreid, benevens een circulaire met korte omschrijving van de wijze, waarop dit materiaal moet verzonden worden. Deze maatregel schijnt in een werkelijk bestaande behoefte te hebben voorzien, want er wordt ruim gebruik van gemaakt.

Ten behoeve der justitie werden 293 voorwerpen op de aanwezigheid van menschenbloedvlekken onderzocht.

Aan den Directeur van het Geneeskundig Laboratorium werd bij besluit van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid dd. 30 Juli 1909 No. 11823 en dd. 24 Augustus 1909 No. 13249 een dienstreis opgedragen naar Sumatra's Westkust, ten einde aldaar te Padang Pandjang, SawahLoento en Fort van der Capellen een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van het water uit aldaar aanwezige bronnen, om te dienen voor den aanleg van drinkwaterleidingen.

Bij missive van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid dd. 24 September 1909, werd aan den Directeur van het Geneeskundig Laboratorium de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar de drinkwatervoorziening te Tandjong-Priok en de daarin aan te brengen verbeteringen.

Met de bereiding van malleïne ten behoeve van den militairen veterinairen dienst werd geregeld voortgegaan, alsmede met die der tuberculine, welk laatste praeparaat langzamerhand onder de geneeskundigen als diagnosticum voor tuberculose en ook ter behandeling van enkele daarvoor geschikte lijders aan die ziekte ingang begint te vinden.