is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd zuiver drinkwater te krijgen (zooals op expedities, bij manoeuvres etc.) zóó groot is, dat finantieële overwegingen op den achtergrond raken.

In deze gevallen zal echter de betrekkelijk lange duur van het zuiveringspoces een niet geringe hinderpaal blijken voor een geregelde en uitsluitende toepassing der methode.

Een bezwaar van de methode Berntrop vooral voor waterleidingen is, dat de praecipitatie van calciumphosphaat ook na een dag langzaam voortschrijdt. Daardoor ontstaat in aanvankelijk kristalhelder water een vliezig bezinksel, dat aan het water een onoogelijk aanzien geeft.

E. Gewijzigd procédé.

Om niet in de boven aangetoonde fouten van het procédé Berntrop te vervallen en toch zooveel mogelijk de waterzuivering in het klein volgens dat beginsel aan leeken te kunnen overlaten, zou het desbetreffende voorschrift (behoudens nadere uitspraken van het bacteriologisch onderzoek) aldus kunnen luiden:

In een zooveel mogelijk parallelwandig vat of draagbalie wordt op 10 liter te reinigen water een geringe overmaat zeer fijn poeder van deugdelijk CaO toegevoegd. Bij rivierwater zal 5 gram, bij grondwater 10 gram, meestal voldoende zijn en 15 gram in alle gevallen een voldoende overmaat blijken. Na toevoeging van de kalk wordt voortdurend en vlijtig twee uur lang geroerd. Deze duur zou o.a. kunnen worden bekort door de kalk toe te voegen in een vorm, waarin het terstond in het water moet oplossen, n.1. als chloorcalcium en natronloog in stoechiometrische verhouding.

Na twee uur moet het afgeschonken en zoo noodig door een doek gecoleerde of gefiltreerde water met phosphorzuur van 25 °/0 (Nederlandsche pharmacopée, 4de uitgave) worden bedeeld.

Het afschenken respectievelijk filtreeren,. heeft ten doel