is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijken aard, maar behoort op wetenschappelijke wijze uitgemaakt te worden.

Ik hoop in dit artikel Groneman de overtuiging te kunnen geven, dat juist het nauwkeurig bestudeeren zijner brochures tot bezwaren tegen de door hem aanbevolen creolinetherapie aanleiding kan geven, die een weerlegging van zijn zijde de moeite waard zijn.

Groneman steunt zijn betoog in de eerste plaats, zooals hij zelve zegt, op theoretische gronden. In zijn artikel „de waarde der creoline- en der mangaantherapie", (zie Geneeskundig Tijdschrift van N. Indië 1901, aflevering 6, blz. 875), zegt hij o.a. „daar nu creoline nog beter dan an 'ere bacillicide stoffen, zooals zoutzuur en citroenzuur aan 't doel, snel, binnen een minuut dooden van cholerabacteriën, beantwoordt, moet dus ook een nog sterkere dan van 6 op duizend alle cholerabacterien in een minuut dooden. Stel 5 op duizend, dan zouden daartoe 5 gram op een L. darminhoud noodig zijn. Maar veel minder dan 5 gram per Liter doodt even zeker in enkele minuten en verzwakt of verlamt de bacillen al dadelijk in hun levensfunktiën (van vermenigvuldiging, vermoedelijk ook van toxinenvorming), daarom kan men met veel minder dan 5 gram per Liter darminhoud, hoewel minder snel en zeker, 'tdoel nog bereiken."

Groneman steunt zich op de proeven in vitro door Overbeek de Meijer in 1892 gedaan, verder op de waarnemingen van prof. Forster te Amsterdam ■) en van Eijkman en van Eecke in het pathologisch laboratorium te Weltevreden. Al deze proeven in vitro leeren ons, dat creoline in staat is zelfs in sterke verdunningen de cholerabacteriën snel te dooden. Geven die proeven in vitro ons het recht om, zonder rekening te houden met de bijzondere omstandigheden in het darmkanaal, de resultaten daarbij verkregen toepasselijk te verklaren voor het menschelijk lichaam, zooals

') De laatste proeven mocht ik in het laboratorium van prof. Forster te Amsterdam zelf mee maken.