is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1910, 01-01-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nimmer heeft Zeba mij om iets gevraagd, wel heeft zij mij in den eersten tijd van haar plaatsing medegedeeld nog geene instrumenten te hebben ontvangen; ik heb haar toen gezegd, dat deze zeker nog niet voorhanden waren, maar vond naar aanleiding van den toestand, waarin die van Kadinem zich bevinden, dat niet zoo vreeseLjk.

Ik heb getracht haar te doen vervangen op Kertosono,

maar dat is mij niet gelukt.

Of zij ellendig is geworden door het gemis aan desinfectiemiddelen enz. betwijfel ik; nu, nu zij ze wel heeft, werd ik door haar geroepen bij de vrouw van een stations-klerk, die alles wat noodig is, van mij kan krijgen gratis, en vond sedert twee dagen een deel der achtergebleven vliezen uithangen, voor de vulva een klein dotje watten, terwijl de vrouw een temperatuur van 39, 4 C. had; geen instrumententrommel of irrigator was aanwezig. Met de geheele of gedeeltelijke publicatie van het bovenstaande zoudt U mij verplichten,

hoogachtend

Dr. G. G. Gersen.

Paree, 13 Augustus 1910.

Opmerkingen van den Heer van Biiuren naar aanleiding van het bovenstaande:

Wat het stukje van Dr. Gersen aangaat, is mij zijn geheele houding en opzet erg vreemd. In gevolge Uw (redactie) verzoek zal ik het zeer kort beantwoorden.

Ieder jaar vroeg ik mijn oud-leerlingen toezending hunner registers om steeds voeling met hen te blijven houden en hen op fouten of tekortkomingen te wijzen. Ik geloof niet,