is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed zuiver zijn, zeggen, dat die kans 1 :36 is: elk der steenen geeft 1 :6 kans op een zes, de kans dat bij beide te

gelijk 6 bovenkomt, is dus ^ X-^- = Maar als ik zeg,

ik heb een zekere kans x, dat bij longontsteking bronchiaal ademen te hooren is, en een andere kans y, dat ik bij longontsteking demping heb, dan mag ik daaruit volstrekt niet afleiden, dat de kans om bij longontsteking te gelijk demping en bronchiaal te hooren, xy is. Integendeel, die kans is beslist grooter, omdat de twee genoemde symptomen volstrekt niet onafhankelijk van elkaar zijn: het aanwezig zijn van demping verhoogt mijn kans op bronchiaal ademen aangezien de redenen van het optreden van bronchiaal ademen in casu dezelfde zijn als die voor het optreden van demping, nl. verdichting van longweefsel. Een dergelijk geval is niet te berekenen, het valt buiten de kansrekening.

Men zal dus de kans om bij een combinatie van symptomen een bepaalde diagnose te kunnen stellen, alleen kunnen berekenen voor die gevallen, waar de beschouwde symptomen volkomen onafhankelijk van elkaar zijn. Het is een zuiver medische quaestie om dit uit te maken; men zal er volstrekt niet toe mogen overgaan, de rekening toe te passen voor men er zich deugdelijk van heeft vergewist, dat de symptomen in quaestie in geen enkel opzicht van elkaar afhangen. Doet men dit toch, dan moet de verkeerde uitkomst, die zeker zal worden verkregen, dus niet worden verweten aan de kansrekening, wat dikwijls gebeurt, maar aan een verkeerde appreciatie van medische zaken.

Het onderzoek naar het al of niet^bestaan van onderlinge afhankelijkheid der verschijnselen kan op verschillende wijzen geschieden. Vooreerst kan men dit doen langs den weg der redeneering, en uit den aard der symptomen beslissen, dat zij geen invloed op elkaar uitoefenen; men kan ook — en dat is beter — den statistischen weg gaan bewandelen. Vind ik b.v. in een groot aantal gevallen van dezelfde ziekte een