is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1911, 01-01-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clusie, dat uit het verloop en de wijze van optreden der beri-beri-epidemieën een zeer duidelijk en direct verband bestaat tusschen beri-beri en immigratie.

Van elke beri-beri-epidemie, die zich hier heeft voorgedaan, valt dit te constateeren, dat de overgroote meerderheid der gevallen zich voordeed onder de nieuw-aangekomenen en wel alleen dan, wanneer de immigranten afkomstig waren uit streken, waar in den loop van dat jaar misoogsten waren voorgekomen (Zuid China) of uit streken, waar de beri-beri in hevige mate woedde (Straits).

Dat het niet een verhoogde vatbaarheid is van den nieuweling als zoodanig om beri-beri te acquireeren, hetgeen bij oppervlakkige beschouwing misschien zou lijken, blijkt wel zeer duidelijk uit de epidemie 88/89, toen vele lohaks door de de ziekte werden aangetast na hun clandestien verblijf in de Straits en bovendien uit het verloop der beri-beri gedurende die jaren, dat de immigratie volstrekt niet geringer was dan anders en toch geen epidemie optrad.

Uit de algemeene beschouwingen betreffende voeding en leefwijze der mijnwerkers in de noempangs zou men zelfs mogen concludeeren, dat de kans om bij dat voedingsregime volgens onze tegenwoordige opvattingen beri-beri op te loopen, zelfs bij voeding met geheel afgewerkte rijst niet zoo groot is. Daarvoor is de voeding veel te afwisselend en het gebruik van boonen, erwten, groenten enz. veel te uitgebreid om de ziekte in de hand te werken.

Toch schuilt bij voeding met afgewerkte rijst nog een addertje onder het gras. Wanneer elementen worden geimporteerd, waarvan men kan aantoonen, dat zij gedurende geruimen tijd onderhevig zijn geweest aan invloeden als hongersnood, of afkomstig zijn uit streken, waar beri-beri heerscht, is het alleszins verklaarbaar, dat ze toch nog op Billiton, ondanks het in het algemeen voor beri-beri nietgeëigende voedingssysteem der noempangs, den laatsten klap kregen. Wat is nl. het geval: In tijden van misoogst in