is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een meer vlak bergplateau. Dit vormde liet laagste gedeelte van mijn gebied, en lag ongeveer 1000 voet boven de oppervlakte der zee.

Het district Karangloo bestaat uit vier onderdistricten, 11.m. Blimbing, Singosari, Bedali en Karangplosso. De districtslioofdplaats is Singosari, gelegen aan den grooten weg en aan de spoorlijn van Malang naar Lawang. Zij is de standplaats van den Wedono.

Het onderdistrict Blimbing telt officieel 25230 inwoners, Singosari 24950, Bedali 23270 en Karangploso 23840, zoodat het geheele district Karangloo 97290 inwoners telt, zegge rond 100.000, bij eene uitgestrektheid van ongeveer 18 bij 22 Kilometer, d. i. 396 KM2. (Het district als een rechthoek beschouwd met zijden van 18 en 22 K.M.).

Het spreekt wel van zelf dat de verzorging van een dergelijk uitgestrekt gebied gedurende het epidemisch heerschen van een besmettelijke ziekte onder de bevolking voor één medicus rijkelijk groot is. Zoo was mij dan ook toegevoegd de Inlandsche arts Mas Soedirman, terwijl het Gouvernement een auto voor ons disponibel stelde, waarmede wij dagelijks op tournée gingen.

Daar aldus de mogelijkheid van een snelle verplaatsing gegeven was, konden wij dagelijks ons geheele district bezoeken en in alle dessa's komen, waar onze aanwezigheid vereischt werd. Plaatsen, waar de auto niet komen kon, bereikten wij per kar, te paard of te voet.

De gang van zaken was nu aldus. Per auto gingen wij dagelijk naar het Hoofd van ieder onderdistrict, den AssistentWedono, waar alle berichten over de laatste 24 uur van de tot zijn ressort belioorende dessa's waren binnengekomen. De dessabevolking moest nl. de pestgevallen en de verdachte gevallen aan haar petinggi (dessahoofd) opgeven, terwijl omgekeerd de petinggih de opdracht had, zijn dessa dagelijks goed na te gaan, ter opsporing van mogelijk verzwegen gevallen.