is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijpheid, dat de hoeveelheid hiervan vermindert, naarmate de hoeveelheid suikerachtige stof vermeerdert.

11. Voegt men bij een sap van eene groene vrucht zooveel iodium als het kan absorberen, zoo ziet men weldra een praecipitaat gevormd worden door de vereeniging van het iodium met de adstringerende stof. Indien men dit praecipitaat verzamelt en het met de meeste zorg afwascht, ten einde het te bevrijden van al het oplosbare, zoo brengt het onder den invloed van verdunde zuren en eene geschikte temperatuur suiker voort. 12. De suiker welke de looistof der galnoot door de werking van matig geconcentreerd zwavelzuur en eene geschikte temperatuur voortbrengt, is een glucose dextrogyre, die juist hetzelfde draaijing-vermogen bezit als de glucose van suiker, De suiker, welke de looistof der groene vruchten in dezelfde omstandigheden voortbrengt, is eveneens glucose dextrogyre, welke identisch is met stijfselsuiker. In dit opzigt leent de looistof zich even min als de stijfsel tot eene voldoende theorie over den oorsprong der suiker inde vruchten. 13. Inde groene bananen vindt men te gelijk veel stijfsel en veel looistof en deze beide beginsels verminderen gelijkelijk en geregeld, zoodat men inde rijpe bananen geenerlei spoor vaneen van beiden terugvindt. De suiker die men in hunne plaats vindt, is rietsuiker. 14. Er bestaat dus een wezentlijk verschil tussehen de kunstmatige methoden en de natuurlijke, wat betreft de omzetting in suiker, hetzij van looistof, hetzij van stijfsel. Eveneens bestaat er een zeer groot verschil tussehen de suikerachtige stof der vruchten, naar gelang zij voortgebragt wordt onder den invloed der vegetative krachten of buiten hunnen invloed. De proef leert, dat de suiker die voortgaat inde bananen gevormd te worden, nadat zij van den boom genomen zijn, geene rietsuiker meer is, maar gewijzigde suiker. (Journal de Pharm. et de Chemie. Fevrier 1861).

116