is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedood. Eene opkoking bij 100° is veelal voor het dooden van al de door de lucht aangevoerde kiemen voldoende. 5) Melk, eiwit en vleesch bevatten echter kiemen, welke door kort opkoken bij 100° inden regel niet volkomen gedood zijn. Een koken bij eene hoogere temperatuur, bij twee atmospheren drukking inden digestor, of zeer lang voortgezet koken bij 100° is immer voldoende, om ook deze kiemen volkomen te vernietigen. 6) Kiemen van melk , eidoijer en vleesch zijn , zelfs wanneer zij niet aan eene niet al te lang voortgezette kookhitte bij 100° zijn onderworpen, nog vatbaar zich als het bijzondere rotting-ferment en niet zelden, ten minsten in eidoijer en vleesch, inden vorm van lange vibrionen te ontwikkelen. 7) Dit bijzondere rotting-ferment is van dierlijke natuur. Het ontwikkelt en vermeerdert zich ten kosten van al de eiwitachtige verbindingen. Het is echter nier voor vermeerdering vatbaar onder verhoudingen, welke al de vereischten van plantaardige vormingen bevatten. 8) De kristallisatie van oververzadigde oplossingen vangt door de werking der oppervlakte van vaste ligchamen aan of wordt er door opgewekt. 9) Yoor het eerste ontstaan eener kristallisatie van oplosbare hydraten uit eene oververzadigde oplossing is eene zwakkere inductie noodzakelijk, dan voor het ontstaan eener kristallisatie der moeijelijk oplosbare hydraten, 10) De sterkste inducerende kracht heeft hare zitplaats inde oppervlakte van het gelijksoortige kristal zelf. De naastvolgende krachtige inductie behoort toegekend te worden aan dein de lucht ontstaande bekleedsels op de oppervlakte van vaste ligchamen. Deze bekleedsels worden door verhitting, langdurige bevochtiging of schuring vernietigd en ontstaan in gefiltreerde lucht slechts weder zeer langzaam. 11) De kristallisatie der meer oplosbare hydraten uit oververzadigde oplossingen , welke door eene zwakke inductie reeds begint, ondervindt ook slechts eene zwakke inductie inde oppervlakte van het gelijksoortige kristal zelf en gaat daarom zonder uitzondering slechts zeer langzaam voort.

155