is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kende schoonheid en laat zich op dezelfde wijze op de stoffen bevestigen. Niettegenstaande deze groote overeenstemming van beide, zijn wij toch nog niet geregtigd ze voor geheel identiseh te houden. Het eenig afdoend en beslissend bewijs is nog niet geleverd, en dit is de elementair-analyse, die ons uitsluitsel geeft over de bestanddeelen der zelfstandigheden en over de verhouding, waarin deze met elkander verbonden zijn. De uitvoering dezer analyse is inmiddels niet moeijelijk en men kan wel met tamelijke zekerheid aannemen, dat zij een bevestigend resultaat zal opleveren. Het berigt dezer ontdekking zal in streken waar men meekrap verbouwt, ongetwijfeld eene groote beweging veroorzaken. Of echter de meekrap-bouw hierdoor benadeeld zal worden, is nog eene zeer groote vraag. Het murexide geeft ons een waarschuwend voorbeeld, hoe zelfs de verrassendste ontdekkingen slechts al te spoedig aan de vergetelheid worden prijs gegeven. En evenzoo schijnen ook de anilin-kleuren voor een dergelijk lot niet gevrijwaard te zijn. Met betrekking tot de vastheid van kleur komt het anilinrood, volgens uitspraak van Chevreul, slechts met het rood uit het saffloers overeen, en dit is juist de onbestendigste kleur onder allen, die deze scheikundige onderzocht heeft. Wel is waar is hiermede niet gezegd, dat deze verhoudingen voor altijd dezelfde zullen blijven, want het kan der wetenschap gelukken, aan de anilin-verwen eene meerdere vastheid te geven, maar voor het oogenblik ligt de oplossing van dit raadsel nog inden schoot der toekomst verborgen. Bij het kunstmatig alizarine schijnen de zaken zich intusschen nog anders te verhouden. Wij hebben hier met eene stof te doen , die, wanneer men ons niet bedriegt, naauwkeurig de chemische zamenstelling van het natuurlijk produkt, en evenzoo naauwkeurig de eigenschappen daarvan bezit. Maar bij dit alles is het toch nog de vraag, of het kunstmatig alizarine in staat zal zijn, den meekrap-bouw te verdringen. Het is echter hier de plaats niet daaromtrent in beschouwingen te treden, het zij voor heden genoeg, in afwachting van nadere berigten, de aandacht van het weten-

268