is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de scheikundig vcrwandte oliën bezitten slechts 01. Cubebar, oi balsami Copaiv. en o!. Tereb. gallic. bijna gelijk rotatievermogen , terwijl de andere vertegenwoordigers dezer

groep meerder of minder afwijken. Zeer zonderling en onverklaarbaar is het groot verschil in rotatievermogen bij de oliën der Coniferae, die scheikundig zoo nabij elkander staan. Oleum Anisi vulgaris en 01. Anisi stellati bezitten volstrekt geen rotatie-vermogen en het is niet bevreemdend, dat de niet als zoodanig bestaande en zamengestelde oliën (01. Amvgd. amar., OL Sinapis , 01. Graultheriae proc. enz.) dit ook niet bezitten. De oliën der basten (01. Cinnamom,, 01. Cassise, 01. Sassafras bezitten evenmin rotatie-vermogen , (kan hier tijd, tropische warmte en licht eene oxydatie bewerken?) Even als bij Juniperus de olie der bessen sterker draait dan die van het hout, draait ook bij JJuta de olie der vrucht sterker dan die van het kruid , en inde familie der Aurantiaeeae de olie der vruchtschillen sterker dan die der bloemen (01. Bergamothae maakt daarop eene uitzondering, zoo als zij ook scheikundig van de olie van andere Aurantiaeeae onderscheiden is) en de verhouding van aq. flor. Aurant. tripl. stelt een innerlijk verschil daar, met dein water oplosbare olie van 01. INeroli. Pepermuntolie en komijnolie toonen ten duidelijkste, welken invloed de groeiplaats en de variëteit op het rotatievermogen uitoefenen. Met betrekking tot de toepassing der resultaten voor het onderzoek der aetherische oliën merkt Luboldt aan, dat de vervalsching van eene olie, die het polarisatie-vlak niet afleidt, met eene andere links of regts draaijende olie (bijv. met terpentijnolie) onmiddellijfc onderkend wordt door den polarisatie-toestel, waarbij echter wel moet bemerkt worden, dat van regts draaijende en links draaijende oliën door vermenging hun rotatie-vermogen van beide kanten opgeheven wordt en dat, als men ze naar volume hoeveelheden vermengt, die de omgekeerde waarden van hun rotatie-vermogen vertegenwoordigen , zij zelfs tot 0° kunnen gereduceerd worden.

376