is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene verbinding van eene purperkleur te vormen, waardoor dit zuur geschikt is ecbte van valsche zilveren munten van elkander te onderscheiden. Bij de aantooning dezer proef herinnert de Eapporteur, dat deze eigenschap van het chromiumzuur tot ontdekking van zilververvalsching reeds lang bekend is. 12. Over het verspreid zijn van de metalen der alcaliën, door Bunsen en Kirchhoff. Onderscheidene onderzoekingen door deze geleerden in het werk gesteld, om den invloed te bepalen, uitgeoefend door verschillende metalen op de strepen van het spectrum, verkregen door de chlorium-verbindingen van deze ligchamen inde vlam te doen verdam* pen, hebben tot de uitkomst geleid, dat er wel geen gevoeliger reagens uitte denken is, want dat de grens zich bijna tot in het oneindige uitstrekt, daar nog Vooooooo lithium en Vsooooo vaneen milligram ehloretum natricum was aan te toonen. Dat men dus deze beide stolfen heeft aangetroffen, waar men ze niet vermoedt, ligt voor de hand. De strepen van het natrium zijn geel, die van het lithium rood en van het kalium bleek, De schrijvers meenen op deze wijze tot de ontdekking gekomen te zijn vaneen nieuw metaal der alcaliën, het vierde derhalve inde groep en dat naast het lithium zou moeten geplaatst worden. (Journal de Pharm. et de Chimie. Sept. 1860.) 13. Over den cortex Ganellae albae en Winterani. Door anatomisch en microscopisch onderzoek van Weissbecker en Prof. Schenk, zou blijken, dat de beide genoemde basten, zoo als die inden handel voorkomen, in het geheel geen punten van overeenkomst toonen met de Canella alba Murr. en Winlera aromatica M u rr. (Drymis Winteri Por s t.) die als de moederplanten worden opgegeven, zoodatdemoe* derplanten van de basten uit den handel nog niet bekend zouden zijn. (News Jahrbuch für Pharmacte. 1860.) 15. Om de levertraan den onaangenamen reuk en smaak te ontnemen, wordt in het Pullet. gener, de thérap. door G-rijn o uit aangeraden, 7 a 8 druppels zuiveren niirohenzol bij 100

42