is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beslissen, door welke geldelijke middelen inde daarvoor noodige kosten moet worden voorzien.

B. Zonder eenigermate het nut te betwisten, dat door de Verslagen der Kommissiën voor de Journalistiek gesticht wordt in die Departementen, waar zoodanige Kommissiën bestaan, meent men echter te mogen betwijfelen, of eene onvoorwaardelijke opname van die Verslagen inde Berigten der Maatschappij, wel aan het doel beantwoord waartoe die Berigten worden uitgegèven, daar zij de kosten der drukloonen aanzienlijk bezwaren. Er wordt alzoo voorgesteld : dat voortaan alleen die onderwerpen zullen worden geplaatst, over de waarde waarvan, vooraf door proefnemingen door Voorstellers in het werk gesteld, mededeeling kan worden gedaan, C. A.augezien er van meer dan eene zijde bedenkingen zijn gerezen over de steeds verhoogde geldelijke bijdragen, waartoe de Departementen verpligt worden en deze uitsluitend het gevolg zijn der te hooge kosten voor drukloonen, zoo wordt voorgesteld: met den Uitgever der Berigten dienaangaande in nadere onderhandeling te treden. 8, Voorstellen der Departementen. D. Met het oog op het wetenschappelijk en praktisch nut der door het departement ’s Gravenhage gehouden Tentoonstelling van Droogerijen, Chemicaliën en voorwerpen tot pharmaceutisch gebruik bestemd, heeft de algemeene vergadering ten vorigen jare besloten, in navolging daarvan, gedurende de volgende algemeene Vergadering te Amsterdam, eene dergelijke tentoonstelling op breeder schaal te doen plaats hebben. Met leedwezen heeft het Departement vernomen, dat het Hoofdbestuur aan dit besluit geen gevolg zal geven; dat de Maatschappij dus dit jaar verstoken zal zijn vaneen gewenscht middel ter verhooging van haren bloei en ter be-

85