is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerder leven bij onze Maatschappij inde eerste plaats van het Hoofdbestuur moet uitgaan, dan is het tevens niet te ontkennen, dat dan ook de Departementen moeten medewerken om dien ongunstigen toestand van de kas der Maatschappij te verbeteren , ten einde het Hoofdbestuur minder door finantiële bezwaren in zijn werkzaam zijn belemmerd wordt. Daarom stelt het Departement voor : Dat de Algemeene Vergadering besluite om de jaarlijksche kontributie door de leden inde kas der Maatschappij te storten, weder even als vroeger, tot een vast tantum te brengen, en dit tantum minstens tot een bedrag van ƒ 2,50 op te voeren. G. Het Departement wenscht de bemoeijingen der ten vorigen jare benoemde Kommissie, om te onderzoeken naar de oorzaken van den minderen bloei der Maatschappij en middelen op te geven door welke die bloei zou kunnen bevorderd worden , niet vooruit te loopen; maar toch , geheel doordrongen als het is van het bewustzijn, dat de tegenwoordig slapende toestand der Maatschappij, een krachtigen stoot behoeft om wakker geschud te worden en men daartoe hoe eerder zoo beter moet overgaan, zonder zich door reeds ondervondene teleurstellingen te laten afschrikken, rekent zich verpligt voor te stellen: Dat de Algemeene Vergadering besluite, het Hoofdbestuur te magtigen om bij vernieuwing in elke stad, waar nog geen Departement gevestigd is, een genoegzaam aantal gedrukte circulaires onder de aldaar gevestigde Apothekers te verspreiden, strekkende om hen tot het lid worden van de Maatschappij aan te moedigen. H. Inde punten van beschrijving over 1858 is onder Litt. B, een voorstel opgenomen betrekkelijk den verkoop van geheime geneeemiddelen en ten gevolge van welk voorstel op de Algemeene Vergadering van dat jaar eene Kommissie werd benoemd, aan welke werd opgedragen „om de bestaande wet

87