is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Commissie meende tot algemeen nut bevorderlijk te bunnen zijn, door al de Departementen uitte uoodigen , bijdragen te leveren en daartoe voorschriften van localen aard af te staan. De Departementen ’s Gravenhage en Leiden beantwoordden deze uitnoodiging met eenen tijdelijken afstand van bun geschreven Compendium, ter bereiking van ons doel, waardoor dit werkje dan ook eene meer algemeene Provinciale waarde verkrijgt. Genoemde Departementen wordt voor die welwillendheid dank gezegd. Moeijelijk was de taak der Commissie om eene keuze uit de verschillende gelijknamige voorschriften te doen; doch zij meende daarvoor niet te mogen terug deinzen. De maandelijksche 'Vergaderingen zijn geregeld gehouden; de belangrijkheid derzelven kan beoordeeld worden naar datgene , wat voor de Berigten werd afgestaan. Hoezeer wij ons inde voortdurende belangstelling en goede harmonie van de leden mogen verheugen, is het te bejammeren, dat er nog vele kunstbroeders gevonden worden, die zich bij ons niet aansluiten, daar toch door algemeene aansluiting de Pharmaceutiscbe belangen meer en eenparig konden worden gehandhaafd. Onze Leescirkel breidt zich hoe lang zoo meer uit; een twintigtal leden nemen daaraan deel, hetwelk belangrijk kan genoemd worden, daar ook eenige leden aan het reeds vroeger bestaan hebbend leesgezelschap Pharmacie verbonden blijven. Door het bestuur onzer leesvereeniging wordt steeds voor eene doelmatige en overvloedige lectuur gezorgd; de daaronder voorkomende boekwerken, die voor de Bibliotheek geschikt worden geoordeeld, worden daarvoor aangekocht. "Wij eindigen dit verslag met den wensch, dat de beraadslagingen ter Algemeene Vergadering met'die kalmte en voorzigtigheid mogen worden gevoerd, welke de belangrijkheid der onderwerpen vereischt en dat zij zullen leiden tot schraging eener Maatschappij, die eenmaal bij

115