is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 2, 08-05-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, zooals door den Heer Dorvault wordt opgegeven, een zuiver destillaat of infusie van de Maticobladen , geheel vrij van eenig metaal is, maar dat zij wel degelijk zwavelzuur koperoxyde bevat.

– Het magnesium-metaal verspreidt bij verbranding een schitterend licht, waarvan de kracht slechts 525 maal geringer is dan het zonlicht. Eene draad magnesium van i millim. geeft evenveel licht als 74 stearinekaarsen van 10 op het N. pond. Wij hebben ons dezen winter zelven overtuigd b van het heerlijke verschijnsel, dat het magnesium-metaal i! bij verbranding inde dampkringslucht en in zuurstofgas i aanbiedt. (Het magnesium was ons geleverd door de r Heeren J. Mouton en zonen te ’s Hage). Het magnesia umlicht beeft ook een sterk actinisch of photochemisch i vermogen, slechts 36,6 maal minder dan het zonlicht.— c Men heeft hierover inden laatsten tijd in het groot proej ven genomen. In 50 seconden verkreeg Brothers eene 8 goede negatieve copie eener teekening; het resultaat was bijna gelijk aan de werking van het gewone daglicht. Tot i nog toe staat echter de zeer hooge prijs van het magnesium zijn gebruik tegen, 1 wigtje kost omstreeks 3 gult den. De nijverheid stelt reeds pogingen in het werk, i om het langs een goedkooperen weg op eene groote schaal te bereiden. Openlijke correspondentie. ) , ~ v. K te N Deol. jecorisaselliferrat., naar het voori schrift in ons eerste Nommer bereid, wordt voor het gebruik gewoon. lijk met 4 a 5 deelen levertraan vermengd. P te 8... Het voorschrift van den Spiritus Gari door ons opgegeven is het oude magistrale, waarin de commissie , onlangs benoemd tot herziening van den Franschen Codex, geene verandering heeft willen brengen. Hager geeft in zijn Manuel pharmac. voor de bereiding van Spiritus Gari op: kaneel-, kruidnagel- en foelie-olie, van elk 1 deel op te lossen in 640 deelen sterken wijngeest en er dan bij te voegen 320 deelen oranjebloesem-water. P... te D Wij danken u voor uwe opmerking omtrent de duurte der Flor. cham o m. vuig., namelijk dat deze niet alleen het gevolg is van misgewas in Duitschland , maar ook van aanzienlijken uitvoer naar Japan. J. 5.... te W.... Wij zijn het volkomen met u eens omtrent de receptuur der plattelandsheelmeesters en noodigen u uit hierover een artikel op te stellen. Handelsberlgten. Opgave van prijsveranderingen door Gehe en Co. te Dresden. Einde April 1864 (franco Amsterdam of Botterdam). Gew. i/a kilo of med. once. ïncl. ink. regten, excl. accijns. 3m, cont. 2°l0 kort., zonder verbinding. Ned. Cour. Agent A. J. Jankles, Amsterdam, Warmoesstraat No. 412. Reiziger Willem Kathe, in Mei en Junij a.s. Hooger : Acid. citric. cryst. ƒ1,30 bij vaten van 50 kilo (stijgend wegens de ziekte, die zich aan de citroenboomen op Sicilië vertoont). Acid, tannic. purissim. solubil. 3,50, I 3,30, II 2,80 ten gevolge van galnoten-opkoop. Axung. porei alb. dept. opt. bij vaten van 150 kilo a 46. Balsa ra. copaïvae ver. opt. , waarvan de voorraad overal zeer sterk verminderd is, a 1,30 bij vaten van 75 kilo, aangebrokea 1,35. Cera alba is eerst op het laatst van Mei nieuw gebleekt gereed 1,56. Cinnabar ppt. I dria bij 15 kilo 1,83, anders 1,88 en de vermi Hoen 1,90 wegens de hoogere prijs van het kwikzilver. Gort. chinaeruber fijn Ia 5,50 in groote, zware, donkere stukken , lïa 4,75 van kleiner kaliber.

Grana paradisii 1,5, Grana tiglii worden steeds zeldzamer 1,80. Hydrargyrum vivum bij stijgend co nr. en hoogere waarde inEngeland 1,78 bi j flesch cont., aangebroken 1,85. Jodium anglic. 6,35. 01. arnygdal. amar. aether 17, express, ree. opt., 79 bij vat, aangebroken 85 , dewijl bittere amandelen hooger staan. 01. crotonis (in overeenstemming met Grana tiglii) 6,60, naar verlangen zoowel de engelsche crotonolie door uitpersing verkregen, als de door ons bereide door middel van uittrekking met aether, welke laatste veel werkzamer dan de eerste is. J Rad, angelicae saxon. opt. 25, dewijl in dit vroegjaar een groot gedeelte der kiemplanten bevroren is. Rad. ratanhiae rubr. echte Payta long. sinds lang ontbrekend 1,55. Lager : Aqua flor. naphae triplex la f 64 bij 50 kilo , bij kilo 70. Camp hor. raff. bij 25 kilo 1,13. Cardamom. Ceylon., waarvan weder eenige balen aan de markt gebragt zijn 43f4 , Malabar meerder aangevoerd 4*lu. Chloroform nog a 2,45, bij 50 kilo 2,30, ofschoon de inkomende regten verhoogd zijn. Fruct. Belae seußaël, de vrucht van Aegle marmelosa, maakt in Engeland als adstringens opgang 1,80. Glycerine wordt door ons in bijzonder geconcentreerden staat van 30—32° reukeloos en van eene fraaije witte kleur a f 44 bereid. Hyposulphis natricus c'ryst. alb. opt. 18 bij vaten 250 kilo, bij minder 21; Bicarbonas natricus germ. cryst. 16 bij vaten van 250 kilo , bij minder 18. Succus liquirit. Baracco in extra-fijne kwaliteit door den fabriekant nog tegen vroeger verbeterd Ia kwaliteit bij kisten van circa 100 kilo met bladen a 65 van Rotterdam. Persoonlijke aangelegenheden. De eerstvolgende vergadering der Prov. Gen. Commissie van N. Holland , ressort Haarlem , zal aanvangen 11 Mei. Inde zitting der Prov. Gen. Commissie van Gelderland van 26 , 27 en 28 April zijn bevorderd tot Apothekers de Heeren W. Eombouts van Nijmegen, H. N. Kutgers van Arnhem, en P. L. van Kroon van Yelp en tot Droogist de Heer M. van der Yegte van Z.-Bommel. 1 Mei is te Nijmegen de Apotheek van den Heer J. H. Coenen overgegaan aan den Heer D. H. Wildschut. Door den Gouv. Gen. v. N, Indië verleend een tweejarig verlof naar Nederland aan den inspect. voor natuurk. onderzoek., tevens belast met de leiding der kinakultuur op Java, Dr. Junghuhn, eene acte van toel. tot uitoef, der artsenij mengk. praktijk te Padang aan G. L. A. Briët. Advertenticn. TEKOOP eene zeer winstgevende APOTHEEK met huis, in eene der voornaamste steden der Provincie Limburg. Franco brieven onder litt. S. S., bezorgt de Uitgever van dit blad, D. B. Centen, Rokin te Amsterdam. Bij den uitgever dezes verscheen; Trichinen-ziekte EN Trichinen-vrees DOOR C. A. W. TM HOORT, Rijks-veearts Iste klasse, Vice-President van het Gollegie tot keuring van levensmiddelen te Amsterdam. Prijs 20 Cent. Nijmegen. Snelpersdruk van H. G. A. Thieme.