is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 5, 29-05-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDEE EEDACTIE VAN 4 E. J. OPWIJEDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelregt.

ZOMDAd , 39 Mei 18641.

I' Jaargang. |

KT». 5.

Pharmaceutlschc bijzonderheden In Engeland. Sinds 1858 heeft zich eene Commissie in Engeland, ten gevolge eener parlementsakte, onledig gehouden met bet bearbeiden eener Britsche pharmacopoea, geldig voor het geheele Yereenigde Koningrijk. Het werk is thans voltooid en tot gebruik gesteld. Tot heden had elk der 3 rijken zijne eigene pharmacopoea, zoodat artsenijmiddelen , die in het eene land overal gebruikt werden, in het andere bijna niet te verkrijgen waren, en dezelfde recepten inde verschillende rijken vaak geheel anders werden gereed gemaakt. Bij deze nieuwe „British Pharmacopoeia” wordt de engelsche taal gebruikt. • Het aantal opgenomene geneesmiddelen bedraagt 776. Er openbaart zich tevens in Engeland eene beweging, die ten doel heeft het publiek meer zekerheid te geven ten opzigte der deugdelijkheid van geneesmiddelen en chemicaliën. De algemeene raad voor medische opleiding heeft reeds vroeger dat onderwerp in overweging genomen, doch later daarvan afgezien , tengevolge waarvan de Pharmaceutische Maatschappij het heeft opgevat. Deze heeft thans een voorstel gedaan, in dien zin dat na 1 Jan. a.s. niemand inde betrekking van „chemist” als bereider of zamensteller zal mogen optreden zonder voorafgaand examen , overeenkomstig de bepalingen der Pharmaceutische wet van 1853. De Maatschappij stelt zich hierbij ten doel de „chemisten”, die zonder behoorlijk certificaat hun vak uitoefenen, langzamerhand te doen verdwijnen. De vereeniging van „chemisten en droogisten” verklaart zich tegen dit voorstel, op grond dat dit van de zijde der Pharmaceutische Maatschappij niets anders is dan eene poging tot zelfverheffing en uitbreiding Van magt. Men veronderstelt evenwel, dat, wanneer de zaak in het Lagerhuis ter sprake komt, pp dit laatste weinig acht zal worden geslagen. In Engeland namelijk kan tot heden elk zonder afgelegd examen eene Apotheek openen , hetwelk tot de grootste

ongerijmdheden aanleiding geeft. Er zijn echter eenige zeer goed ingerigte Apotheken bijv. in Londen. In 1841 werd, tegenover de vrijheid van den staat, door de invloedrijkste Apothekers van Londen eene Maatschappij gevormd, the Pharmaceutical Society of Qreat Britain, waarvan de leden zich zelven aan toezigt onderwierpen, leerscholen oprigtten en examina afnemen. De hiervoor geëxamineerde apothekers dragen den titel van Pharmaceutical Chemist, terwijl de ongeëxamineerde apothekers Chemist and Druggist heeten. Mededeelingen. Ingezonden stukken. DIGITALINE. Digitaline, het werkzame beginsel van het vingerhoedskruid, de Digitalis purpurea L., heeft inden laatsten tijd eene treurige vermaardheid verkregen door het vergiftigiugsproces in Parijs gevoerd tegen een hoemoöpatischen geneesheer , zich noemende graaf Couty de la Pommerais, waarbij deze door de jury is ter dood veroordeeld. Yan de 3 gram digitaliue, door den beschuldigde aangekocht, waren slechts 1,5 centigram bij hem over. Inde stoffen , door het slagtoffer van den berekenden moord uitgebraakt, had het scheikundig onderzoek de aanwezigheid van digitaline bewezen. Eenige bijzonderheden over deze zelfstandigheid zullen thans niet ongepast hier hare plaats vinden. Het digitaline is reeds geruimen tijd bekend en er werden onderscheidene bereidingswijzen van opgegeven, ten gevolge waarvan het produkt in eigenschappen en werking verschilde. In 1845 gelukte het aan Homolle het digitaline in eenen voldoenden zuiveren staat te verkrijgen, zoodat zijne bereiding door den Franschen Codex werd opgenomen. Eene wijziging dezer bereiding wordt thans voorgesteld door de Commissie, belast met eene herziening van den Codex, en is de navolgende: 3 Kilo in poedervorm worden innig gemengd met 4,0v wjgfoejtq&t kristalliseert! azijnzuur loodoxyde, tot Dit mengsel, met een weinig aahgë-