is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 8, 19-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal overgaau en dat ten doel heeft den ammoniak te binden , die in alle waters voorkomt en naar ik meen de oorzaak van bederf zijn kan. —ln plaats van zwavelzuur zou men ook het niet vlugge phosphorzuur kunnen bezigen. Ik volg deze methode sinds lang ook voor andere waters, en bevind er mij zeer goed bij.

Geheim- of Patentmiddelen. Middel om het haar te doen krullen van Mora. Bestaat in eene oplossing van 10 gr. colophonium in onc. alkohol, 1 a 3 droppels muskus-tinctuur en een weinig bergamotolie. Prijs 36 kreuzer— (60 ct. Ned.) Fenkelhonig-extract. Is niets anders dan gezuiverde honig met fenkelolie bedeeld. Placon van 5 ooc. 10 Silbergr. (60 ct. Ned.) Odalin. Schoonheidswater tegen zomersproeten, levervlekken , ruwe handen enz. Het is eene oplossing van weinig borax in niet zuiver glycerine van 1,110 sp. g., zwak rood gekleurd met fuchsin en door eene geringe hoeveelheid rozenwater geparfumeerd. Witte flacon van 3|- a 3 oneen tot Silbergroschen (45 ct. Ned.) A. F. E. Vogel’s Restitutor. Wijnachtige bloedzuiverende kruidendrank. Is een kunstmatig wijnmengsel met 4—5 °/0 tinct. aromat. en waterig aftreksel van herb. jaceae. Sp. gew. —1,004. Prijs 10 S. g. (60 ct. Ned.); inbond 16 lood. Baschinsche levertraan. Schijnt niets anders te zijn dan (hoogst waarschijnlijk met kool) ontkleurde gewone levertraan. N. Jahrb. f. Pharm. Sept. 1863. Odontine. Zal met succès tegen tandpijn aan te wenden zijn en bestaat uit 01. eajeputi 1 scr. , „ juniperi, „ caryophyll. aa 1 dr., opgelost in 1 [ onc. aether. U. B. Wij voegen hier nog bij een voorschrift van Chlorodyne, een engelsch geneesmiddel, dat ook op sommige plaatsen van ons vaderland bijval gevonden heeft. De bereiding is volgens Ogdeu (N. Jahrb. f. Pharmac. XVIII pag. 36); 6 drachmen chloroform, 1 drachme chlooraether, 1 drachme tinctura cannabis indicae, 1 drachme theriac, J- drachme tinctura capsici annui, 3 droppels pepermunt-olie , 13 droppels ilaauwzuur {3 |), 30 droppels zoutzuur en 8 grein chloorwaterstofzuur morphine. Openlijke correspondentie. ’ W. J. P. N... te A Gij geeft ous in bedenking .om aan het «hoofd van ieder nommer van ons blad een plaatsje in te ruimen voor »eene kleine inhoudsopgave, om zonder groot tijdverlies later iets na te «zien en het artikel spoediger terug te vinden.” Wij nemen gaarne dezen wenk ter harte, maar wij meenen hel naslaan nog gemakkelijker te maken door ons voornemen, om aan het einde van elk vierendeel jaars den inhoud der verschenen nommers bijeen te verzamelen en aan het einde van elk jaar een volledig alphabetisch register te leveren. C. W. B te A. Het stuk onder den titel «Geneeskundigen en apothekers. Vertrouwen en wantrouwen,” voorkomende inde Alkrnaarsche Courant van 12 Junij, waarop gij onze aandacht vestigt, beval naar onze meening zeer nuttige wenken en ware opmerkingen.

Het is echter te uitgebreid, orn in ons Blad in zijn geheel te worden overgenonien , zoodat wijden schrijver uitnoodigen ons de bijzonderheden ineen bekuopteren vorm ter plaatsing te zenden. D... te B De voorraad berigten , die ons bij eenige medewerking nu reeds noopt een dubbel nommer te leveren , en de steeds aangroeijende deelneming geven ons vertrouwen , dat wij het volgende jaar aan uw en veler verlangen kunnen voldoen met het Weekblad ineen grooter formaat uitte geven. Persoonlijke aangelegenheden. Inde vergadering der Geneesk. Commissie van Z. Holland, resid. te ’s Gravenhage, van 7 Junij is tot Apotheker bevorderd de Heer K. Douwes Dekker. 6 Junij vierde de Heer J. H. 0. van Nellensteijn te Zwolle, Secretaris der Prov. Geneesk. Commissie van Overijssel, zijn 35jarig jubilé als Apotheker aldaar. De gewone vergadering der Geneesk. Commissie v. N. Holland, resid. te Haarlem, zal gehouden worden op Woensdag den 13deu Julij aanstaande. Advertentiön. Door D. B. CENTEN, te Amsterdam, wordt uitgegeven : Trichinen-ziekt e EN Trichine n-vrees DOOR C. A. W. ¥AIÏ HOORH, Rijks-veearts Iste klasse, Vice-President van het Gollegie tot keuring van levensmiddelen te Amsterdam. l Prijs 20 Cent. GEVKZIVC DEK LÜIGTEBI.V'G, en de middelen om de*e riekte te voorkomen met behulp van eene nieuwe behandeling. Naar het Eransch van Dr. J. BOYBR. Prijs 60 Cent. Het vermogen van zelfbekeerscMng, Een middel om krankzinnigheid te voorkomen of in bedwang te houden. Naar het Engelsch bewerkt en met toelichtende en wijzigende aanmerkingen voorzien door Dr. Th. RROOV , AH*. Inleven Geneesheer-Directeur aan het St Joris-Gasthuis te Delft. Prijs ƒ 1.40. V* Bij K. H. SGHADD te Amsterdam en verder bij iederen Boekverkooper des Rijks is voor In plaats van ƒ 3,50 verkrijgbaar, het bekende werk, getiteld: HANDBOEK DER CHEMIE EN PRACTISCHE PHARMACIE, IN VERBAND MET DE PHARMACOPOEA JfEEBLASIDICA (Pliysica, Practische Pharmacie en Anorganische Uiemie), MET TWEE (JITSLAANDE PLATEN EN TABEL. Het geringe getal overgebleven exemplaren maakt spofi' dige opgave noodzakelijk. Nijmegen. Snelpersdruk van H. G. A. Thieme.