is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 13, 24-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OP¥IJRDA, Apotheker te Nijmegen. Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs 'per jaargang , franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels fl.— , elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

ar. 13.

1 Jaargang.

V(> , 21 Juiij 1861.

öe Apothekers tem platten lande. Wetsontwerp 111 regelende de uitoefening der geneeskunst, Art. 9. Daar wij ons gesteld hebben tot het orgaan, waarin de pharmaceuten hunne onderlinge wenschen en gevoelens meer in het bijzonder kunnen openbaren, willen wij „de bede” niet terughouden, die vaneen apotheker ten platten lande inde navolgende regelen uitgaat, om verder eenige woorden in het midden te brengen over bet onderwerp, hetwelk hierdoor op het tapijt wordt gebragt: Aan de Redactie van het Fharmaceutisch Weekblad te Nijmegen. Zal het bij de regeling der medische wetgeving noodig zijn aan de 3de Kamer der Staten-Generaal meer algemeen en dringender bij vernieuwing de onhoudbaarheid van den tegenwoordigen apothekersstand voor te dragen, dan mag wel afzonderlijk voor dien stand ten platten lande deze bede uitgaan om niet langer toe te laten , dat de voorschriften van Med. Doctoren door plattelandsheelmeesters worden bereid en afgeleverd, maar dat zulks worde overgelaten aan bestaande apothekers, die onvoorwaardelijk deze bevoegdheid hebben verkregen, daarvoor ingerigt en afzonderlijk geëxamineerd zijn geworden, zonder andere praktijken te mogen uitoefenen. De stand van pfattelandsheelmeester grijpt reeds in te veelvuldige bedrijven. Slechts aan geringen voorraad gehouden , is de leverantie van eigen bereide medicijnen ónmogelijk te controleren , maar wanneer nog daarenboven tevens de recepten van gepromoveerde Doctoren door genoemde Heeren worden bereid, wat blijft er dan voor den artsenijbereider over ? Beteekent niet juist die naam zijne eenige bevoegdheid P Het is derhalve wenschelijk, dat ook in dit belang zich stemmen zullen verheffen en inde 3de Kamer der weerklank zullen vinden , om aan den Zoo diep ondermijnden apothekersstand aldaar weder ®euige opbeuring en nieuw leven te geven , opdat

tevens talrijke huisgezinnen bij ruimer levensgenot in dringende behoeften kunnen voorzien. Kr. C. De slotsom dezer bede is dus ; Verbod aan de plattelandsheelmeesters, om andere geneesmiddelen dan de door hen zelven voorgeschrevene gereed te maken op plaatsen , alwaar apothekers gevestigd zijn. Onze geachte inzender is zeker niet genoegzaam bekend met het ingediende wetsontwerp op de uitoefening der geneeskunst, anders zou hij ingezien hebben, dat zijn adres aan de Tweede Kamer geheel overbodig kan gerekend worden, daar de Wetgever reeds inden nood heeft voorzien en zijne bedoeling zelfs veel verder uitstrekt dan onze adressant verlangt, al kan de wet op de thans bestaande voorregten geene terugwerkende kracht uitoefenen. Lezen wij slechts Art. 9 van het Ontwerp 111, regelende de uitoefening der geneeskunst: „Zij (de geneeskundigen) mogen geene geneesmiddelen „afleveren dan in plaatsen, in welke op het tijdstip hun„ner vestiging aldaar geen apotheker gevestigd is. „Zij , die van deze bevoegdheid tot het leveren van „geneesmiddelen gebruik maken, houden steeds schouw„baar voorhanden naauwkeurige maten, gewigten, balansen en de geneesmiddelen, voorkomende op eene „lijst door hen opgemaakt, en goedgekeurd door den inspecteur. „Zij stellen eenen sleutel, gelijkwerkende als die, wel„ken zij zelven hebben , van het vertrek, waarin de geneesmiddelen en eenen van de kast , waarin de vergiffen bewaard worden, aan den inspecteur ter hand. „De geneesmiddelen mogen door geenen anderen dan „door hen of dooreen hulpapotheker of leerlingapo„theker bereid worden.” Naar onze overtuiging heeft dit artikel eeneiijxe.rJlmilzame strekking. s ‘’ï vjs Wanneer het tot wet wordt verheven , SPrK stige uitwerksels niet uitblijven en zalfdA.bcóosrd'c verandering voorzien ineen nood, die weieuttykj wórdt ge-