is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 23, 02-10-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bijv. 1 centigram vast digitaline, dat nog met geene vloeistof in aanraking is geweest, het overschot der verdamping van eenige droppels eener verdunde oplossing

van digitaline aan de werking van het zwavelzuur onderwerpt , dan wordt de kleur in plaats van bruin meer of minder donker bruinrood, al naar de hoeveelheid der aangewende zelfstandigheid. Bij zeer geringe hoeveelheden digitaline (bijv. 0,005 gram) is de kleur rozenrood of gelijkende op de bloem der Digitalis. Stelt men het met zwavelzuur bevochtigd digitaline aan broomdampen bloot, dan wordt het mengsel oogenblikkelijk violet gekleurd , welke kleur naar de hoeveelheid van het digitaline van het donkerste pensee tot malva-violet afwisselt. De kleur, door zwavelzuur voortgebragt en door broomdampen gewijzigd , werd het duidelijkst waargenomen met het overblijfsel der verdamping van 1 O. C. water, waarin 0,005 gram digitaline was opgelost. Zij kan zelfs bij de geringste sporen van digitaline worden waargenomen en is nog duidelijk bij 0,0005 gram dezer vergiftige zelfstandigheid. Deze reactie is bepaald karakteristiek' voor digitaline, want zij werd bijv. volstrekt niet waargenomen bij morphine, narcotine , codeïne , nareeïne, strychnine, brucine, atropine , solanine, salicine, santonine, veratrine, phlorhizine , daturine, amygdaline , asparagine , cantharidine , caffeïne. Er bestaan inden handel twee soorten van digitaline, een oplosbaar , door Merck in Darmstadt volgens eene tot nog toe onbekende methode, een onoplosbaar volgens de bekende methode van Homolle en Quevenne in Erankrijk bereid. Lefort meent, dat het Duitsohe digitaline het zuiverste is , omdat het onder het mikrosooop bij eene sterke vergrooting eenige doorzigtige kristallen vertoont, terwijl het Eransche digitaline eene ondoorzigtige massa vormt en klaarblijkelijk een mengsel van twee zelfstandigheden is. Eene wijziging der methode van Homolle, ten einde een zuiverder praeparaat te verkrijgen, werd door ons opgegeven in No. 5 van dit Blad. Het afscheiden van aotherische oliën uit gedestilleerde Wateren geschiedt volgens Groves het eenvoudigst door bij het water \ van zijn volumen zuivere boomolie, vervolgens een weinig eener oplossing van koolzure potassa te voegen en alles door schudden tot eene emulsie te brengen. Doet men hierbij eene overmaat van zuur, dat de potassa verzadigt, dan scheiden zich de vetzuren af en binden al de welriekende olie, welke vervolgens door alkohol kan worden opgenomen. Reagens tot hst ontdekken van alkohol uit beetwortels. daartoe slaat Cabasse zwavelzuur voor. Vermengt men h deelen van dezen alkohol met 1 gewigtsdeel zwavelzuur, han ontstaat onmiddelijk eene kenmerkende roode kleur, hie hare intensiteit maanden lang behoudt. Hij kreeg he volgende resultaten, wanneer deze alkohol bij gewonen wijnalkohol was gemengd. 3 Deelen wijnalkohol 1 deel beetwortelalkohol gaven na bijvoeging van zwavelzuur eene roode kleur, die slechts voornamelijk Zlgtbaar was, wanneer een wit papier achter de flesch

werd gehouden. Eene zeer duidelijke roode kleur verscheen bij een mengsel van 1 deel wijnalkohol met 3 deelen beetwortelalkohol. Volgens den Schrijver ontstaat de roode kleur waarschijnlijk door de inwerking van het zuur op de vlugtige olie , waarvan men genoemden alkohol nog niet voldoende heeft kunnen bevrijden. Hypermanganas kalicus. De oxyderende en desinfecterende werking van de overmangaanzure potassa heeft reeds lang op haar de aandacht doen vestigen, als een middel, dat reuk- en smetstoffen wegneemt. Door O. Eeveil is dit zout tot geneeskundig gebruik aanbevolen. De vorm, waarin het moet worden aangewend, is de zuivere oplossing in water, daar het door organische stoffen ontleed wordt. Vooral met glycerine ondergaat het eene hevige ontleding. Verscheidenheden. Als een uitmuntend middel om de rotting van dierlijke vloeistoffen en weefsels tegen te gaan wordt door Richardson de ammonia liquida aanbevolen. Zij is vooral geschikt tot het bewaren van praeparaten, die daarin jareri onveranderd blijven. De ammonia moet echter alleen worden aangewend. Heeft men de zelfstandigheden vooraf in wijngeest bewaard, dan bederven zij inde ammonia. Om vloeistoffen, bijv. melk of bloed te bewaren, zijn 20 droppels eener sterke ammonia liquida voldoende op 2 oneen vocht. Weefsels brengt men in eene flesch of glazen klok , legt er linnen bij , dat met 10 droppels tot 1 drachme sterke ammonia is doortrokken en sluit dan de lucht af. De oorzaak der rottingwerende eigenschap van de ammonia zal daarin gelegen zijn, dat zij de vereeniging der zuurstof met de oxydeerbare ligchamen verhindert. 0,5 Gram ammonia, in 40 kubieke duimen lucht verdeeld, was in staat de inwerking van de zuurstof dezer lucht op een strook papier, met joodpotassiumstijfsel bevochtigd, geheel te verhinderen. Eerst toen het papier uit de ammoniakale lucht werd weggenomen, begon het eene blaauwe kleur aan te nemen. Warmte en licht zijnde laatste vormen, waarin zich steeds de beweging der stof openbaart. Het licht en de warmte der zon zijn afkomstig van beweging. Deze stellingen vindt Dr. Phipson bewaarheid inde nieuwe waarneming van Balfour-Stewart, dat er verband schijnt te bestaan tusschen den afstand van Jupiter en Saturnus in hunne elliptische loopbaan rondom de zon en de ontwikkeling der zonnevlekken. Wanneer Jupiter en Saturnus gezamenlijk het verst van de zon afstaan, hebben wij een maximum van zonnevlekken of met andere woorden, alsdan zendt de oppervlakte der zon minder licht uit. De nadering der planeten aan de zon brengt dus licht, hare verwijdering afwezigheid van licht voort, even als de nadering der atomen van de aardsche ligchamen de oorzaak is van het voortbrengen van licht. Er bestaat misschien dit onderscheid tusschen de nadering der atomen en de nadering van de planeten tot de zon, dat de eerste in dat geval licht en electriciteit verwekken, terwijl de hemel-