is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 35, 25-12-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOCXR, NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENIEN te ( Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opge~ Komen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever? uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlentiën: Van i tol 6 Regels f i.—>, elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelregl. i

lc Jaargang. | ZOUTOAG, 25 December 1864. | »”• 3®- 2 ————

ALGEMEENE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN VOORWERPEN VAN TUINBOUW, ONDER BESCHERMING VAN H. M. DE KONINGIN. EERE-VOORZITTER Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE. Iu de maand April van het aanstaande jaar zal te Amsterdam in het I voor Volksvlij t eene Alge m eene tentoonstelling van Voortbrengselen van tuinbouw en aanverwante vaken worden gehouden, de eerste algemeene hier te lande. De Redactie 'verd mede verzocht de aandacht harer lezers op deze aangelegenheid Vestigen, te wijzen op den grooten omvang, welken de tentoonstelling *:|l verkrijgen door het deelnemen van Nederlanders en Buitenlanders], zich met hortikultuur bezig houden, alsmede op de belangrijke fr’ijzen , die zijn uitgeloofd. Wij voldoen gaarne aan dit verzoek. De farmacie staat ineen naauw verband tot kruidkunde en tuinbouw , kon steeds op ijverige beoefenaars in haar midden wijzen, zoo zelfs, 'Mt op onderscheidene plaatsen Botanische tuinen uitsluitend door hen ingerigt. Met de opening der tentoonstelling zal gelijktijdig een International Congres van kruidkundigen en beoefenaars van tuinbouw gehouden. Inde circulaire van liet bestuur wordt gewezen op de belangrijke die ons Vaderland van de vroegste lijden heeft ingenomen onder ||e landen, waar de tuinbouw in deu uitgestrektsten zin des woords te uis behoorde. Nederland was inde vorige eeuw het land , van waar [ e zeldzaamste gewassen en planten over geheel Europa werden j , het land, waarheen men zich van alle oorden begaf, om i inden tuinbouw te bekwamen of de kruidkunde aan de menig'Mdigc daar voorhandene vreemde gewassen te bestuderen. Ook in onzen is de kruidkunde met hoogst belangrijke werken door Nederland I Verrijkt, de tuinbouw heeft zich in ons Vaderland meer en meer ont- De verschillende vereenigingen en jaarlijksche tentoonstellingen | hortikultuur strekken ten bewijze van den lust en de liefde der j e°efenaars. I Met plan lot het houden der tentoonstelling, uitgegaan van de Ko-I l,JklijLe Nederi. Maatschappij tol aanmoediging van den tuinbouw , : hij hef*Vorstelijk huis en de Hooge Regering , binnen- en zoo veel bijval, dat het Bestuur met vertrouwen op deu ■ weg voortgaat en uilnoodigt lot medewerking door het ! denken van giften voor medailles en door deelneming ineen waarborgi , bestaande uit 2500 aandeelen van 10 gulden elk, waarvan de | zal worden gestort inde maand Januarij 1865 , terwijl na afloop j tentoonstelling en sluiting der rekening de verevening zal plaats !>en door uilkeering van het gestorte bedrag, hetzij gedeeltelijk , «Vi of met dividend of door invordering van het te kort komende, tot het volle bedrag der inschrijving. Elk aandeel geeft aan o|lder toegang 10l de tentoonstelling op den dag der opening. Gedu- de openingsplegtigheid zal eene bijzondere plaats worden gereser|^erd voor houders van één of meer aandeelen. Elke vijf aandeelen, denzelfden persoon genomen , geven regt op eene persoonlijke °°Hoopende toegaugkaart der tentoonstelling.

Be katalytische verschijnsels volgens Schönbcin. De eigenschap van sommige ligchamen, om door hunne bloote aanwezigheid sluimerende verwantschappen op te wekken en omzettingen voort te brengen (verwantschap door contact), wordt door Berzelius toegeschreven aan eene eigenaardige kracht, waaraan door hem de naam van katalytische kracht werd geschonken. Tot de katalytische verschijnsels behooren de werking van platiuaspons en platinamoor, de omzetting door zwavelzuur, diastase en de verschillende fermenten. Eeeds sprak Berzelius het vermoeden uit, dat inde levende planten- en dierenwereld duizende katalytische processen plaats hebben en dat ook deze katalytische kracht nog voortgaat werkzaam te zijn , wanneer het leven is uitgebluscht. Schönbein heeft (Buchner’s Repertorium Band XIII) de uitgebreidheid der katalytische kracht aangetoond door de reactie van verschillende zelfstandigheden op guajaktinctuur vermengd met waterstof 'hyperoxyde:HHa. Bekend is het, dat onderscheidene zelfstandigheden guajaktinctuur blaauw kleuren. Dit geschiedt onder anderen door de werking van het ozon, zuurstof inden eenen allotropischen toestand, echter nietAoox den anderen allotropischen toestand der zuurstof, het antozon. Waterstofhyperoxyde bevat antozon ; diensvolgens blijft guajaktinctuur, vermengd met waterstofhyperoxyde , onveranderd van kleur. Door katalytische werking nu wordt het antozon in ozon veranderd en de guajaktinctuur onmiddelijk blaauw gekleurd. De type dezer katalytische werking op , met waterstofhyperoxyde vermengde, guajaktinctuur levert de platinamoor. Onmiddelijk neemt bij zijne toevoeging de vermengde guajaktinctuur eene blaauwe kleur aan. Even als de platinamoor gedragen zich kwikzilver , gond, palladium, osmium enz. Overeenkomstig de platinamoor werken inde plantenwereld de kleefstof, diastase, emulsine, myrosine. Zij kleuren allen de, met waterstofhyperoxyde vermengde, guajaktinctuur blaauw, de kleefstof ontwikkelt daarbij tevens zuurstof. Biergist levert het vreemdsoortig verschijnsel op, dat zij wel het waterstofhyperoxyde ontleedt , maarde guajaktinctuur niet blaauw kleurt. In alle kruiden werd overigens eene stof gevonden, waterstofhyperoxyde katalyseerde. Het guajaktinctuur inde lucht door middel va|f knollen of,, wortelen is eveneens afkomstig van het bruinworden van doorgesneden appels. 1 ,V