is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 36, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met een weinig gomwater aangemengd, moet zonder bijtmiddel op zijde kunnen bevestigd worden.

Gevoeligheid der reactie] vanenreuma- en lakmoespapier. Het roodgemaakt lakmoespapier is veel gevoeliger voor alkaliën dan het curcumapapier. Marmer, krijt, arragoniet en andere koolzure aarden (het minst koolzure magnesia) inden poedervormigen staat op rood lakmoespapier gebragt, laten een blaauwen rand achter, terwijl deze zelfde zelfstandigheden op curcumapapier volstrekt geene reactie voortbrengen. Men bereidt het rood lakmoespapier het best, door reepen versoh bereid en gedroogd blaauw lakmoespapier door verdund zwavelzuur (1 C.C. zwavelzuur op 500 C.C. water) te trekken, nadat het papier geheel door het zuur doordrongen en gelijkmatig rood van kleur is, herhaaldelijk met gedestilleerd water uitte wasschen en tusschen filtreerpapier te droogen. Op dit drooge papier van eene licht wijnroode kleur brengt kalkwater, dat in 100 deelen 0,13 gram kalk bevat en waarvan 10 C.C. met 500 C.C. water verdund zijn , eene zeer duidelijke, bij eene verdunning met 1500 C.C. nog eene merkbare reactie. De uiterste grens der reactie voor curcumapapier (bereid door zweedsch filtreerpapier met een wijngeestig curcuma-aftreksel te doortrekken) was eene verdunning van 10 C.C. van gemeld kalkwater met 850 C.C. water. Het lakmoespapier is dus 4) maal gevoeliger dan het curcumapapier, terwijl het laatste bovendien nog door het zonlicht bij het bewaren spoedig wordt gebleekt. Bij de bereiding van syrupus rum maei worat aoor net Wurtemb. Pharmac, Wochenbl. als de beste verhouding tusschen gezuiverd succus en suiker opgegeven : 18 deelen suiker op 10 deelen succus (bijna overeenkomende met het voorschrift onzer Pharm. 30 deelen suiker op 16 deelen succus). Tinnen toestellen moeten zoo veel mogelijk vermeden worden. Bij grootere hoeveelheden wordt het gebruik vaneen blanken koperen ketel boven kolenvuur aanbevolen. Bereiding der pasta phosphorata als rattenvergift. Engelhardt geeft daartoe het volgende voorschrift op, hetwelk eene pasta zal leveren, waarin de phosphorus volkomen verdeeld is en die zeer lang goed blijft. Men verwarmt 3N. onzen reuzel in eene pan met platten bodem, voegt er 6 N. onzen roggemeel bij en roert vlijtig om met een spadel, het vuur onderhoudende, totdat het mengsel eene bruine of gele kleur heeft aangenomen. Dan doet men er nog onder gedurig omroeren 15 N. onzen kokend water bij, waarna men de pasta in eenen schotel laat bekoelen. Tijdens de bekoeling neemt men omstreeks 1 N. ons dezer pasta, verdunt ze met eene gelijke hoeveelheid warm water en doet ze in eeneflesch, die 15 wigtjes phosphorus bevat. Men houdt deze flesch gedurende eenige minuten in kokend water, en na haar met eene kurk gesloten te hebben, schudt men haar, totdat zij bekoeld is. (Yoorzigtigheidshalve omgeeft men de flesch vóór de indompeling in het kokend water met een gaas en omwikkelt

haar bij de schudding met een linnen doek). De aldus verdeelde phosphorus wordt bij de overige bekoelde pasta gebragt. Wordt de pasta bij het bewaren te droog, dan mengt men er een weinig koud water onder. Om het uitdroogen aan de oppervlakte te verminderen, kan men de potten omgekeerd op eene plank zetten. Als eene nieuwe , hoogst eenvoudige methode , om katoen in linnen te herkennen, wordt door Böttger opgegeven , van het te onderzoeken linnen een strook te snijden omstreeks 7 a 10 ned. duimen lang en 4 ned. duimen breed, dezen strook aan zijne drie zijkanten (d.i. op de ketting- en inslagzijde) tot op 8 strepen uitte rafelen en hem vervolgens ter halver lengte te dompelen in eene verdunde alkoholische oplossing van anilinerood, het zoogenaamde fuchsine (10 grein gekristalliseerd fuchsine in 2 med. oneen wijngeest) , hem dan dadelijk weder uit deze gekleurde oplossing te nemen en vervolgens zoolang met bronwater uitte wasschen , totdat dit kleurloos afloopt. Eindelijk legt men hem inden nog vochtigen staat 1 tot hoogstens 3 minuten ineen porseleinen schaaltje, met ammonia liquida gevuld. Nu ziet men na weinige oogenblikken , dat bij de uitgerafelde plaatsen de kleurstof langzaam van den katoenen draad verdwijnt, terwijl de linnen draden 'gekleurd blijven. De katoenen draden zijn na verloop van korten tijd wit (welk ook hun aantal inden strook is), de linnen draden daarentegen fraai rosékleurig. —— Wil men een strook met dit opvallend kleurcontrast misschien langeren tijd bewaren, dan laat men hem niet droogen , maar na hem even met water te hebben afgewasschen, in eene zeer verdunde oplossing van koolzure soda (op 4 med. oneen water omstreeks £ once soda) liggen. Bij deze methode levert het geen verschil , of de linnen strooken vooraf met zeepwater uitgewasschen zijn dan niet. In Oostenrijk is een aantal hooggeplaatste personen voornemens eene maatschappij op te rigten, die de acclimatie van boomwol en hare cultuur in Oostenrijk en voornamelijk in Dalmatië ten doel heeft. Het ministerie van koophandel te Weenen heeft krachtige ondersteuning toegezegd. C. Kodig, „Mikroscopiker” te Hamburg annonceert in de Pharm. Zeitung, dat bij hem pharmacognostische mikroscopische praeparaten te verkrijgen zijn , op aanduiding van Prof. Berg naar den Anatomischen Atlas zur pharmaceutischen Waarenkunde van genoemden Professor bewerkt. De geheele verzameling zal 100 stuks bedragen. De prijs is i thaler (80 ets.) per pyte. De schadelijkheid van arsenikhoudend groen als kleurstof is weder dooreen nieuw geval te Koningsbergen bewezen. Op een bal geraakte eene jonge dame in onmagt volgens eene verklaring van Dr. Buroch ten gevolge eener arsenikvergiftiging , die door het prachtige heldergroene hoofdkapsel en de versieringen aan het kleed waste weeg gebragt. Den volgenden dag ondervond de patiënte nog