is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 45, 05-03-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derhalve rigt de Maatschappij aan üwe Excellentie het eerbiedig verzoek : dat de Regering de zoogenaamde Zieken- en Begrafenis-fondsen nope of verpligte tot geregelde mededeeling van hun toestand en dat zij de hoofdzaken der alzoo verzamelde ervaring in het licht doe komen.

De Maatschappij vleit zich met de vervulling van haar wensch , in het vertrouwen dat door Uwe Excellentie het publiek belang en dat der arbeidende klasse in hooge mate op die wijze bevorderd zal worden. Namens de Nederl. Maatschappij tot bev. der Geneeskunst, het Hoofdbestuur: 30 Nov. 1864-. Dr. a. meursinge, President. Dr. j. ZEEMAN , Secretaris. Ook in België heeft dit onderwerp de geneeskundigen tot handelen opgewekt, gelijk uit het volgende tweede artikel, een berigt uit Brussel, blijkt: De Société des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles, benevens eenige andere Medici , hebben in verschillende Belgische bladen een protest tegen de oprigting eener nieuwe Zieken-Societeit gesteld , waarvan de annonce inde Echo de Bruxelles van den 2den October 1.1. verschenen was. Zij hebben dit fonds, waarin iedereen, zonder onderscheid van rang of stand, kon worden opgenomen , als onwaardig en voor den geneeskundigen stand onteerend gequalificeerd. Het abonnement was voor de gemelde inrigting voor een volwassen persoon weduwnaar of ongehuwd, op 13, voor man en vrouw op 20 en voor ieder' kind op 2 franc gesteld, terwijl aan verschillende Medici en Pharmaceuten de behandeling der zieken en het leveren der geneesmiddelen waren toevertrouwd. Me phloglstlsche theorie. De geschiedenis der theoriën van het belangrijke verschijnsel der verbranding is tevens de geschiedenis der scheikunde. Moest het denkbeeldige phlogiston van Stahl plaats maken voor de feitelijke zuurstof door Lavoisier als oorzaak der verbranding opgegeven, de theorie van Stahl heeft den eersten grondslag gelegd tot de wetenschappelijke waardij der scheikunde. Zij beantwoordt in vele opzigten aan de verschijnsels bij de verbranding, en werd meer dan honderd jaren door Stahl’s jongeren en navolgers erkend. Nam Stahl aan , dat de brandbare ligchamen naar de mate hunner brandbaarheid een vuurgeest, phlogiston genaamd, inhielden, welken zij bij verbranding verloren, voor dit feit sprak de staat, waarin de metalen na verbranding, van glans beroofd, als dusgenaamde metaalkalken, geraakten, en steunde het gevoelen , dat zij in hun gewonen toestand uit deze metaalkalken -4- phlogiston bestonden. De reductie der metalen door kool werd op die wijze verklaard, dat bij verhitting vaneen metaalkalk met kool, het phlogiston de kool verlaat, om zich weder met het gereduceerde metaal te vereenigen. „Werkelijk,” zegt Dr. Brown in eene belangrijke voorlezing over dit onderwerp in eene der laatste zittingen der Koninklijke Maatschappij te Edimburg gehouden, „werkelijk verliest eene brandbare zelfstandigheid bij verbranding iets , zij verliest hare brandbaarheid, hare eigenschap om te kunnen verbranden, en bij de bereiding vaneen metaal of van phosphorus verliest de kool deze eigenschap , terwijl het metaal of de | phosphorus haar overneemt. De eigenschap van brandbaar te zijn bestaat in het vermogen om eene zekere hoeveelheid warmte af te geven en de nieuwste onderzoekingen ; leiden ons werkelijk tot de zienswijze, dat de warmte eene bijzondere bron van krachtsuiting is. Indien wij inde I phlogistische theorie het woord „phlogiston” door het

woord „krachtsuiting” vervangen, stemt de theorie volk<J men met de feiten overeen. Er bestaat echter ee feit, waarop de phlogistische theorie schipbreuk leed namelijk, dat de brandbare ligchamen bij verbranding in plaats van iets te verliezen, in gewigt toenemen. Vel geefs zochten hare voorstanders deze tegenstrijdigheid t verklaren, door aan het phlogiston eene „negatieve zwaarte toe te kennen. Professor Koene heeft de opmerking ge maakt, dat, indien men het woord „phlogiston” vervang door „zuurstof” en „verliezen” door „winnen”, ook hi« de theorie weder met het feit overeenkomt. De kiel* der waarheid lag inde geniale theorie van Stahl besloten Uittreksels uit binnen- en tniitciilamiscl» tijdschriften. Verontreiniging van het Samala. Ten bewijze hoedanig het kamala thans verontreinigd inden handel voorkom1 kan dienen, dat een kamala uit Londen afgezonden, hetj welk zeer zwaar op het gevoel was en tusschen de tandeö knarste, na omroeren in koud water, bezinken, afgietea filtreren, uitpersen, droogen, verdampen van het gekleurde water, wrijven van het overschot en vermengen meq het drooge kamala uit | kilo 2 oneen en 2 drachmen brui»; zand en 88 grein estract-poeder opleverde. Inde Sennebladen, Sennebloemen en Sennevruchten heef* Batka als eender bestanddeelen de gele kleurstof, hel chrysophaanzuur : C2BH20O8, ontdekt, hetzelfde zuur, dat in den Eabarberwortel en in Lichen parietinus is aangewezen De kroonbladeren bevatten in hunne roode nerven het meeste zuur. Batka geeft als de beste methode, om dit zuur te verkrijgen op , de stoffen met bijtende potassa' loog te behandelen, te filtreren, het filtraat met ohloorwa' terstofzuur, neder te slaan, den nederslag op een filtram te verzamelen, af te wassohen en met chloroform uitte trekken. Na verdamping van het chloroform blijft het chrysophaanzuur in korrelige kristallen als eene fraaije gele kleurstof terug, die met bijtende potassa, soda en ammonia karmijnrood wordt, en door minerale en organische zuren uit hare oplossing weder geel wordt nedergeslagen. Onderzoek op de zuiverheid van oleum sinapis aetherenö’ Aetherische mosterdolie wordt niet aangetast door zwavelzuur maar geeft daarmede eene kleurlooze oplossing. Ve oliën daarentegen, die tot verontreiniging worden aangewend , nemen alle eene bruine of roode kleur aan. Me® brengt ineen reageerbuisje 5 droppels aetherische mosterd' olie en vervolgens 50 droppels geconcentreerd zwavelzuur en schudt het mengsel. Het al of niet verschijnen eener kleuring zal spoedig de zuiverheid der olie doen blij' ken. Ook benzine wordt door zwavelzuur gekleurd > echter niet het petroleum. Dit onderscheidt zich echter van de aetherische mosterdolie, doordien het niet in zwavelzuur oplost. Bij verontreiniging met petroleum blijs dit dus helder op het zwavelzuur drijven. Arsenik in chloorwaterstofzuur. Nadat de pyriten of zwa' velertsen voor de afscheiding van zwavel ter vervanging