is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 2, 14-05-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 6.) Handelsberichte!». Maandelijksche opgave van prijsveranderingen van Gehe en Cie. te Dresden. . Mei 1865 Cfranco Amsterdam of Rotterdam). Gewicht ‘kilo of med. once Inch ink. rechten, exd. accijns, op 3m., contant 20/„ kort., zonder verbinding. Ned. court. Hooger:

Acidum Unuicum f3 , levissira. f3,50. Acidum tartaricum 1,12 pur. 1,25. Bal sa m copaïvae prima proefhoudend 1,55, Bromium f 10. Brometnm ammonicum fB. Brometumcadmicum 8. Brometnm kalicum 7,25. Brometnm natricum 7,25. Camphora raffinata sine charta 1,15, bij 25 kilo 1,10. C hjlo ra s kali cus venalis 1,04; purus 1,15. Ghloretum hydrargyricum (Mercur. sublim. corros.) 1,85. 3 Ghloretum et amididum hy drargyri cum (Mercurius praeetpitatus albus) 2,35. Chloreturn hydrargyrosum (Calomelas) subl. 2,12; per vapo, rem 2,65, praep. 2,85. Gumm. arabi c. albiss. Ia 1,10, elect. No. Ib. 96 ets, Gumm. arabic, alb. No. 288 ets. , nativ. No. 372 ets. Hydrargyrum 1,72, bij kruiken of flesschen per cont. 1,65. Jodium resublimatum 8,25, Anghc. Ia 7,40. Jodetum kalicum alb. Gallic. f6,20. Germ. 16,50. Moschus tuitquinensis ex vesicis ver. f'so het med. once. Olcum am y g dal ar. express, ree, 1,14; bij hef vat 1 07 Oleum anisi stellati. 6,10. Oleum cassiae gen ui n, extraf. 7,00. Oleum crotonis tiglii ang. ver. fl5. Oleum menthae crispae genuin. reet. 11,75. Oleum ncini alb. Ostind. hij kanisler 48 ets., bij kisten van 80 kilo 4G , franco emb, Oleum sassafras 2,75. Oxydnm hydra rgyricum 2,15; ppt. 2,85. Pulvis gummi arabic Ia 1,30; Ila 1,10. Radix althaeae alb. mundat. elect. vrij vau knol 34; concisa Ia 39. Radix althaeae extra fiju alba concisa No. 0,48. Kadix ipecacuanhae depurat. 7,90; pulj. ver. 8,30 Radix rhei Anglica 2,10; Sinens., . /, mund. extrafijn 10,60 lila 8,75, fragment 4,15; Moscov, Ia mdt. elect. 14,50 naclix senegae depurata 2,90. Resiua jaiappae veraf 37 het I,\ kilo.J Salicinum purum fl3 het l‘2 kilo”. Santoninum alb. cryst. f 22,50 het 1(2 kilo. Senten cinae Levant, extrafijn gezift 54 ets., natur. bij balen f52 hemen cydoniorum 1,10. Senten foeniculi vulgaris Ia Saxon. 27 ets. Semen foenugraeci cttrin. 13, pulvis 15. Tar tams depurat ns gallic, 80, pur. albiss. venet. 89, pulvis la ifo, 11a 85. lartarus purus pulveris. kalk- en ijzervrij 1,00, nguentum hydrargyri ciner. fort. (ana) 4 75. Lager ; Acetas morphicus 1105 het H, kilo , purus crystallis. 1142. Ac.dunt benzoicum alb. ex urea 6,25, e gumm. per sublim. 13. Acidum carboiieura crystall. alb. 2,75. Acidum pyrogallicum alb. 24, albiss'. leviss 34 Atuhne oranje pulver, 45. geel gekristall. nieuwe soort 16. Poncean, ! (Coralliii) 9. * Arrowroot Brasik alb. 36 ets. albiss. extraf 46 ets. Atr op mum purum, sulphuricum , valerianicum , door grootere fabncatie goedkoopcr f34 het med. once. van kilo 2,30! ’ d“'eC'e aanvoer 2’50 >bÜ hoeveelheden | I Gantharides, extrafijn , Ia 1,75, Curminum rubrum No. 8 f25 ,la 22. Cinnabar, Vermiljoen 1,72 Citras ferricus 2,80. ft tra s ferricus amm o n i aca 1 is 2,90. Coccionellae tjondnras zilverkleurig Ia 2,75.

Co dein urn purum f23 het med. once, Co 1 lap tsciu min fol. albiss. Ia Jalionsky fB, bij 10kilo cout. 7,80. xtract. secalis cornuti aquoso-spirituos. 12,75. Fabae Tonco Angostura cryst. 1,85. Ferrum hydrogenio reductura German. pur. Ia 2,75. Hydrochloras chinicus fB6 het Ikilo. Hydrochloras codeïcus f22,50 het med. once Hypermangan as kalicus crud, 1,40, crystall. pur, f 13,75. f lores chamomill. vuig. Ia nov. 138. Flores pyrethri rosei Ia 95 ets. Ha 75 ets. Flores tiliae32en 20 ets.; pulv. (Kaukasisch inseeteupoeder) 1,05. Hliamatico echt frisch 96 ets. Lacca intabulis. oranje fijn 1,00, leverkleurig 90 ets. Uleum absynthii Ia 15, Ha 13, lila 10,50. Oleum aurantiorum cort. ver. 5,30, amar. 12,50. Oleum bergamottae genuin. prim. Messina 12,50. Oleum cedro Messina 7,75. Oleum jecoris aselli alb. extrafijn 1 00 Oleum ma tic o f9O het l/2 kilo ,f7 het med. once. Oleum rosarum supraf. Serail 0 f295, 00 f305. Oleum sinapis f33. Opium thebaïc ver fl3, Guévé f13,50, Pepsinum German. solubile f56. Radix jalappae Ia 3,15, pulv. 4,70. Radix hquintiae mund. Russica Ia natur. 132, elecl 36 Radix ratanhae rttbr. nativ. 80 ets., long. opt. 1,30. Resinajalappae ex rad, lev. 18,20, het med. once. »eca le cornutum 84 ets. Snlphas chinicus German, p. cassa 1 51, bij 10 kilo f5O p. cassa Tannas chinicus f32 het 1/j kilo. Valertanas chinicus f96 het i/ . kilo. Openlijke correspondentie. ~ Den Heer .). C. S. zij verwittigd , dat het hem bij eene nalezing der vorige nommers van ons Weekblad kan blijken, hoe wij steeds zorgvuhhg vermijden alles wat tot personaliteit aanleiding geven kan ■ 1 zoodat wij zijne waarschuwing tegen handlichting bij de stads-receptuur als bevattende eene grove persoonlijke beschuldiging, onder geen voorwendsel kunnen plaatsen. -Den Heer J. J. C., te K. Uw adres is geheel ongeschikt lot plaatsing en zal U worden teruggezonden. Persoonlijke aangelegenheden. Overleden 3- Mei te Groningen , de Heer H. G. Winter, ud-Apotheker en Lid der Plaatselijke Geneeskundige Commissie. – Door den Gonv, Gen, van N, Indié een acte verleend van bevoegdheid tot uitoefening der artsenijmengkundige praktijk aan den apotheker 2de klasse J. van Gorkum. Idvertentiën Bij H. A. KEAMEES, te Rotterdam, ziet het licht; öatecMsmus der Plantenkunde, DOOR kloete mortier , . Tweede druk, herzien en vermeerderd door »r. IV. IV, P. UI I IVliMlof'i', Met 106 houtsneêfiguren. Prijs f 4,25, HET jeneeskundig Hooger Onderwijs ui. lederland, in 1865. , r door Cf. j. IirLUGR, JT ' Prijs 40 Cents, |r -.1 Nijmegen, Snelpersdruk van H. O. A.